Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wiedza religijna jest elementem kultury europejskiej

Są ludzie i śro­do­wi­ska, któ­re nie chcą Chry­stu­sa w Ojczyź­nie. Gdy trzy tygo­dnie temu prze­ży­wa­no w całej Pol­sce Orsza­ki Trzech Kró­li, śro­do­wi­ska lewi­co­wo-libe­ral­ne ogło­si­ły koniecz­ność roz­dzia­łu pań­stwa i Kościo­ła, i upar­cie usi­ło­wa­ły prze­ka­zać spo­łe­czeń­stwu, że takie­go roz­dzia­łu nie ma. Tym­cza­sem jest on czymś oczy­wi­stym i nie­pod­le­ga­ją­cym dys­ku­sji. (…) Reli­gia „jakoś” prze­szka­dza i razi przed­sta­wi­cie­li „ducho­we­go nihi­li­zmu”. Wciąż nie mogą oni pogo­dzić się z tym, że od 1990 roku, po kil­ku­dzie­się­cio­let­niej prze­rwie z woli władz PRL-owskich, lek­cje te są nadal orga­ni­zo­wa­ne w szko­łach. (…) Wbrew tezom ogła­sza­nym przez pseu­do­re­wo­lu­cjo­ni­stów, Kościół wciąż pozo­sta­je Mistycz­nym Cia­łem Jezu­sa Chry­stu­sa i stąd czer­pie swą moc. Wciąż nie bra­ku­je w nim ludzi wier­nych swe­mu powo­ła­niu, mają­cych czas dla Boga i dla ludzi, i sta­ra­ją­cych się im ulżyć, tak jak przed laty czy­nił patron dnia dzi­siej­sze­go, świę­ty ks. Jan Bosko. (…) Żyjąc w cza­sach prze­mian spo­łecz­nych i gospo­dar­czych ks. Bosko zaj­mo­wał się mło­dzie­żą, opusz­czo­ną dusz­pa­ster­sko i potrze­bu­ją­cą pomo­cy. Wpro­wa­dził zasa­dę, że wycho­waw­ca ma być dla wycho­wan­ka jak przy­ja­ciel. Ten czci­god­ny i mądry kapłan to naj­lep­szy wzór na współ­cze­sne cza­sy. Za jego przy­czy­ną trze­ba modlić się za współ­cze­sną mło­dzież, któ­ra dora­sta­jąc w cyfro­wym świe­cie, wśród iPho­nów i e-booków jak­by mniej myśli o spra­wach wia­ry. (…) Wie­dza reli­gij­na jest istot­nym ele­men­tem kul­tu­ry euro­pej­skiej. Podej­mo­wa­nie rze­ko­me­go pro­ble­mu naucza­nia reli­gii w szko­łach sta­no­wi koniunk­tu­ral­ne trak­to­wa­nie spraw reli­gii przed kolej­ny­mi wybo­ra­mi w kra­ju.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w sale­zjań­skiej para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku, z oka­zji wspo­mnie­nia litur­gicz­ne­go św. Jana Bosko, 27 I 2019 r.

ks. bp Miro­sław Milew­ski
Biskup Płoc­ki