Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielka roztropność

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Postać śp. kard. Józe­fa Glem­pa to oso­ba bar­dzo zna­czą­ca, rów­nież ze wzglę­du na to, w jakich cza­sach przy­szło mu żyć. Ks. kard. Wyszyń­ski prze­ży­wał trud­no­ści i cier­pie­nia w cza­sach sta­li­ni­zmu i póź­niej. Ale ks. kard. Glemp miał rów­nież swo­je trud­no­ści – w cza­sie sta­nu wojen­ne­go, gdy trze­ba było zająć sta­no­wi­sko kościel­ne, ewan­ge­licz­ne, tak­że w tym momen­cie, gdy cho­dzi­ło o nie­bez­pie­czeń­stwo woj­ny domo­wej. (…) Podzi­wia­łem w Księ­dzu Kar­dy­na­le jego wiel­ką roz­trop­ność. Oprócz dosko­na­łe­go wykształ­ce­nia, miał w swo­im cha­rak­te­rze wiel­ką ostroż­ność w wypo­wia­da­niu się i wyda­wa­niu decy­zji. Jego decy­zje były zawsze bar­dzo prze­my­śla­ne. (…) Ks. kard. Glemp dosko­na­le się orien­to­wał w zawi­ło­ściach cza­sów, w któ­rych żył. Nie dał się nigdy wyko­rzy­stać przez służ­by spe­cjal­ne. Wyda­je mi się, że jego postać po śmier­ci nabie­ra jesz­cze więk­sze­go zna­cze­nia, tak w świe­tle słów, któ­re wypo­wie­dział, jak i w świe­tle ksią­żek o nim. (…) Kościół kato­lic­ki w Pol­sce powi­nien być wdzięcz­ny kard. Józe­fo­wi Glem­po­wi za to wszyst­ko, co zro­bił w swo­im cza­sie, w tak napię­tym momen­cie naszych dzie­jów. Za to, co zro­bił dla dobra naszej Ojczy­zny.

Frag­ment inter­ne­to­wej wypo­wie­dzi w 6. rocz­ni­cę śmier­ci kard. Józe­fa Glem­pa, 23 I 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski