Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielki Post – czterdziestodniowa droga ku Wielkanocy

Papież Franciszek/Fot.L Osservatore Romano

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dzi­siaj, w Śro­dę Popiel­co­wą roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu, czter­dzie­sto­dnio­wą dro­gę ku Wiel­ka­no­cy, będą­cą cen­trum roku litur­gicz­ne­go i wia­ry. Jest to piel­grzy­mo­wa­nie podą­ża­ją­ce dro­gą Jezu­sa, któ­ry na począt­ku swo­jej posłu­gi przez czter­dzie­ści dni usu­nął się na pusty­nię, aby modlić się i pościć, będąc kuszo­nym przez dia­bła. Chciał­bym wam dzi­siaj powie­dzieć wła­śnie o ducho­wym zna­cze­niu pusty­ni: co ducho­wo ozna­cza pusty­nia dla nas wszyst­kich, tak­że nas miesz­ka­ją­cych w mia­stach.

Wyobraź­my sobie, że jeste­śmy na pusty­ni. Pierw­szym wra­że­niem było­by dostrze­że­nie, że jeste­śmy oto­cze­ni wiel­ką ciszą: żad­nych hała­sów, oprócz wia­tru i nasze­go odde­chu. Zatem pusty­nia jest miej­scem ode­rwa­nia się od ota­cza­ją­ce­go nas zgieł­ku. To nie­obec­ność słów, by uczy­nić miej­sce dla inne­go Sło­wa, Sło­wa Boga, któ­re muska nasze ser­ca jak łagod­ny powiew (por. 1 Krl 19,12). Pusty­nia jest miej­scem Sło­wa z dużej lite­ry. (…) Na pusty­ni odnaj­du­je­my zaży­łość z Bogiem, umi­ło­wa­nie Pana. Jezus lubił usu­wać się każ­de­go dnia na miej­sca pustyn­ne, by się modlić (por. Łk 5,16). Nauczył nas, jak szu­kać Ojca, któ­ry prze­ma­wia do nas w mil­cze­niu. Nie jest łatwo zacho­wać mil­cze­nie w ser­cu. Zawsze pró­bu­je­my spo­ty­kać się z inny­mi, roz­ma­wiać, zacho­wu­jąc w ser­cu ciszę.

Wiel­ki Post to wła­ści­wy okres, by uczy­nić miej­sce dla Sło­wa Boże­go. Jest to czas, aby wyłą­czyć tele­wi­zor i otwo­rzyć Biblię. To czas, by ode­rwać się od tele­fo­nu komór­ko­we­go i połą­czyć z Ewan­ge­lią. (…) Jezus, wzy­wa­jąc do uda­nia się na pusty­nię, zapra­sza nas do słu­cha­nia tego, co się liczy, co waż­ne, co istot­ne. (…)

Spójrz­my na nasze życie: jak wie­le rze­czy bez­u­ży­tecz­nych nas ota­cza! (…) Tak­że w tej dzie­dzi­nie Jezus daje nam przy­kład poszcząc. Post to umie­jęt­ność rezy­gna­cji z rze­czy próż­nych, zbęd­nych, aby przejść do tego, co istot­ne. Pości­my nie tyl­ko po to, by być szczu­plej­szy­mi. Post to szu­ka­nie tego co istot­ne, to szu­ka­nie pięk­na prost­sze­go życia.

Wresz­cie pusty­nia jest miej­scem samot­no­ści. Tak­że dzi­siaj, w pobli­żu nas jest wie­le pustyń, wie­le osób samot­nych. (…) Pusty­nia nas do nich pro­wa­dzi, do tych, któ­rzy uci­sze­ni pro­szą w mil­cze­niu o pomoc. Tyle mil­czą­cych spoj­rzeń, pro­szą­cych nas o pomoc. Dro­ga na wiel­ko­post­nej pusty­ni jest dro­gą miło­ści wobec naj­słab­szych.

Modli­twa, post, uczyn­ki miło­sier­dzia: oto dro­ga na pusty­ni wiel­ko­post­nej.

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, gło­sem pro­ro­ka Iza­ja­sza Bóg dał obiet­ni­cę: „Oto Ja doko­nu­ję rze­czy nowej: …Otwo­rzę też dro­gę na pusty­ni” (Iz 43,19). Na pusty­ni otwie­ra się dro­ga, któ­ra pro­wa­dzi nas od śmier­ci do życia. Wejdź­my z Jezu­sem na pusty­nię, a wyj­dzie­my z niej kosz­tu­jąc Pas­chy, mocy Bożej miło­ści, któ­ra odna­wia życie. Przy­da­rzy się nam, tak jak z owy­mi pusty­nia­mi, któ­re na wio­snę zakwi­ta­ją, spra­wia­jąc, że pąki i rośli­ny nagle kieł­ku­ją „zni­kąd”. Odwa­gi, wejdź­my na tę wiel­ko­post­ną pusty­nię, idź­my za Jezu­sem na pusty­nię: wraz z Nim roz­kwit­ną nasze pusty­nie.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Witam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Litur­gia Śro­dy Popiel­co­wej uświa­da­mia nam realizm naszej ziem­skiej egzy­sten­cji: „Pamię­taj, że jesteś pro­chem”, i wzy­wa: „Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię”. Niech czas Wiel­kie­go Postu oży­wi w was pra­gnie­nie życia sło­wem Bożym i nadzie­ją zmar­twych­wsta­nia. Modli­twa, post i jał­muż­na niech pomo­gą wam w nawró­ce­niu serc i przy­go­tu­ją was do prze­ży­wa­nia Tri­du­um Pas­chal­ne­go: tajem­ni­cy męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa. Z ser­ca wam bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 26 lute­go br.