Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielkopostne nawrócenie

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

W Śro­dę Popiel­co­wą – jako ludzie wie­rzą­cy – roz­po­czę­li­śmy kolej­ny w naszym życiu Wiel­ki Post. Pan Bóg ponow­nie dał nam ten szcze­gól­ny czas łaski i zachę­ca, aby nie prze­mi­nął on bez echa. Nigdy nie może­my być pew­ni, że kie­dyś otrzy­ma­my zno­wu taką szan­sę. Dla­te­go dni wiel­ko­post­ne zobo­wią­zu­ją nas do dba­ło­ści o nale­ży­te przy­go­to­wa­nie wewnętrz­ne­go nawró­ce­nia. Takie nawró­ce­nie – jak pouczał papież Bene­dykt – „nale­ży trak­to­wać z nad­zwy­czaj­ną powa­gą (…). Nawró­cić się zna­czy zmie­nić kie­ru­nek życio­wej dro­gi, nie cho­dzi jed­nak o małą popraw­kę, ale kom­plet­ną zmia­nę. Ten, kto się nawra­ca, idzie pod prąd, gdzie prąd zna­czy powierz­chow­ny styl życia, bez­ład­ny i ilu­zo­rycz­ny, jakie­mu czę­sto ule­ga­my, opa­no­wu­je on nas i powo­du­je, że sta­je­my się nie­wol­ni­ka­mi zła bądź więź­nia­mi moral­nej mier­no­ści. Nawró­ce­nie nato­miast ozna­cza dąże­nie do wyso­kiej mia­ry życia chrze­ści­jań­skie­go, zawie­rze­nie żywej i oso­bo­wej Ewan­ge­lii, któ­rą jest Jezus Chry­stus. To On jest osta­tecz­nym celem i głę­bo­kim sen­sem nawró­ce­nia, On jest dro­gą, któ­rą wszy­scy powin­ni iść w życiu, oświe­ca­ni Jego świa­tłem i wspie­ra­ni Jego mocą, któ­ra kie­ru­je naszy­mi kro­ka­mi”.

Frag­ment listu paster­skie­go na Wiel­ki Post, Poznań, 1 III 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski