Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielkopostny rachunek sumienia

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Pozwól­my, by to wcho­dze­nie na „górę” w cza­sie wiel­ko­post­ne­go przy­go­to­wa­nia do świąt pas­chal­nych napeł­ni­ło nasze wnę­trze świa­tłem Praw­dy i Miło­ści. By świa­tło pro­mie­nie­ją­ce od prze­mie­nio­ne­go Chry­stu­sa dopro­wa­dzi­ło nas do praw­dy o nas samych (J 16,8.13). Chry­stus mówi do nas: „Poży­tecz­ne jest dla was moje odej­ście. Bo jeże­li nie odej­dę, Pocie­szy­ciel nie przyj­dzie do was. A jeże­li odej­dę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyj­dzie, prze­ko­na świat o grze­chu, o spra­wie­dli­wo­ści i o sądzie. O grze­chu – bo nie wie­rzą we Mnie; o spra­wie­dli­wo­ści zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzy­cie; wresz­cie o sądzie – bo wład­ca tego świa­ta został osą­dzo­ny” (J 16,7–11).

Aby stać się pro­mie­niu­ją­cym Praw­dą i Miło­ścią trze­ba naj­pierw zro­bić uczci­wy rachu­nek sumie­nia. Rachu­nek sumie­nia jest rodza­jem modli­twy, w któ­rej osą­dza­my swo­je życie w świe­tle Praw­dy i Miło­ści. „Rachu­nek sumie­nia przy­go­to­wu­je nas na sąd osta­tecz­ny. Nie cho­dzi w nim o budze­nie lęku, ale o odpo­wie­dzial­ność za życie. Trze­ba widzieć swo­je grze­chy tak ostro, jak to tyl­ko moż­li­we i wysta­wiać je na prze­ni­kli­we świa­tło Praw­dy” – pisze Adrien­ne von Speyr w książ­ce „Spo­wiedź”, będą­cej jed­ną z naj­bar­dziej prze­ni­kli­wych tek­stów o sakra­men­cie poku­ty. – „Jeśli pró­bu­je­my się uspra­wie­dli­wić z naszych grze­chów, sami sta­wia­my zapo­rę łasce” – doda­je szwaj­car­ska mistycz­ka.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Wiel­ki Post, 17 III 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski