Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wierzcie w Ewangelię

Ks. abp. Marek Jędraszewski

W Lour­des Kościół usły­szał raz jesz­cze to, co Mary­ja mówi­ła w Kanie Gali­lej­skiej: „Zrób­cie wszyst­ko to, co powie wam mój Syn”. Daj­cie się pro­wa­dzić Ewan­ge­lii, wierz­cie w Ewan­ge­lię, według niej kształ­tuj­cie swo­je życie. (…) Oto tajem­ni­ca obec­no­ści Maryi w chwi­li, gdy Kościół rodzi się z prze­bi­te­go Ser­ca Jej Syna. Jest, obok Jana, pierw­szym świad­kiem speł­nie­nia się słów z Wie­czer­ni­ka: „To jest Cia­ło moje, któ­re za was będzie wyda­ne. To jest moja Krew nowe­go i wiecz­ne­go przy­mie­rza, któ­ra za was i za wie­lu będzie wyla­na na odpusz­cze­nie grze­chów”. Kate­che­za św. Pio­tra, wygło­szo­na w Ceza­rei Nad­mor­skiej w domu cen­tu­rio­na Kor­ne­liu­sza, zawie­ra isto­tę apo­stol­skie­go prze­po­wia­da­nia. Kościół, na wzór swo­je­go Mistrza i Zało­ży­cie­la, spo­ty­ka się z czło­wie­czy­mi spra­wa­mi, doko­nu­je zna­ków-cudów, w imię Boże roz­grze­sza ludzi od ich grze­chów (…). Takie są dzie­je Kościo­ła, któ­re trwa­ją już pra­wie 2000 lat. Jest w nich głę­bo­ko obec­na ta, któ­ra była u począt­ku publicz­nej, nauczy­ciel­skiej dzia­łal­no­ści swo­je­go Syna, ta, któ­ra sta­ła się Mat­ką Kościo­ła na Kal­wa­rii i świad­kiem wypeł­nie­nia się słów z Wie­czer­ni­ka i ta, któ­ra doma­ga się od Kościo­ła, aby speł­niał Eucha­ry­stię. Z woli Bożej wkra­cza w dzie­je Kościo­ła jako ta, któ­ra mówi o swo­im Synu, o Jego Ewan­ge­lii.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w kra­kow­skim koście­le Mat­ki Bożej z Lour­des, 11 II 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski