Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wizja prawego życia

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Całe życie św. Jana Paw­ła II – począw­szy od jego pra­cy wika­riu­szow­skiej z mło­dy­mi ludź­mi, aż do glo­bal­ne­go wyda­rze­nia, jakim są Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży – jest przy­kła­dem tego, jak wycho­wy­wać naj­młod­szych i dbać o ich dobro. Jego posta­wa w kwe­stiach moral­nych była zawsze bez­kom­pro­mi­so­wa, i tak­że dzi­siaj jest dla nas wzo­rem. (…) Papież Fran­ci­szek jed­no­znacz­nie powie­dział, że nikt nie może wąt­pić o świę­to­ści i dobrej woli Jana Paw­ła II. To bar­dzo waż­ne sło­wa Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­re uci­na­ją wszel­kie pró­by znie­sła­wie­nia Papie­ża-Pola­ka. (…) Św. Jan Paweł II od począt­ku widział w mło­dzie­ży i dzie­ciach nadzie­ję Kościo­ła i trosz­czył się o ich for­ma­cję. Już 9 listo­pa­da 1978 r., czy­li trzy tygo­dnie po wybo­rze, Papież mówił do bisku­pów ame­ry­kań­skich, któ­rzy przy­by­li do Sto­li­cy Apo­stol­skiej z wizy­tą ad limi­na Apo­sto­lo­rum, o koniecz­no­ści zacho­wa­nia moc­nej dys­cy­pli­ny moral­nej w pra­cy kapłań­skiej. (…) Jan Paweł II został ogło­szo­ny „Czło­wie­kiem Roku 1994” przez ame­ry­kań­ski tygo­dnik „Time”. W roku, w któ­rym tak wie­lu ludzi ubo­le­wa­ło nad upad­kiem war­to­ści moral­nych albo pró­bo­wa­ło uspra­wie­dli­wić złe postę­po­wa­nie, Papież Jan Paweł II z mocą gło­sił swo­ją wizję pra­we­go życia i wzy­wał świat do jej przy­ję­cia.

Frag­ment wypo­wie­dzi opu­bli­ko­wa­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, 29 V 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski