Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Włącz się w akcję modlitewną!

Dzie­więć Dni dla Życia”

W związ­ku z przy­pa­da­ją­cą w stycz­niu kolej­ną rocz­ni­cą tra­gicz­ne­go wyda­rze­nia, jakim była lega­li­za­cja w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pro­ce­de­ru zabi­ja­nia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, ame­ry­kań­scy bisku­pi ogło­si­li nowen­nę „Dzie­więć dni dla życia”. Modli­twa ta poprze­dzi dorocz­ny Marsz dla Życia, któ­ry 22 stycz­nia 2014 r. przej­dzie uli­ca­mi Waszyng­to­nu. Akcję modli­tew­ną ame­ry­kań­skich bisku­pów popar­ły pol­skie orga­ni­za­cje: Pol­ska Fede­ra­cja Ruchów Obro­ny ŻyciaPol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka orazHuman Life Inter­na­tio­nal – Pol­ska.
W spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie umiesz­czo­nym na ofi­cjal­nej stro­nie inter­ne­to­wej ame­ry­kań­ska kon­fe­ren­cja bisku­pów (USCC) przy­po­mi­na, że 22 stycz­nia 2014 r. naród ame­ry­kań­ski będzie wspo­mi­nał 41. rocz­ni­cę spra­wy Roe prze­ciw Wade. „Od tej tra­gicz­nej decy­zji, zgi­nę­ło ponad 55 milio­nów dzie­cię­cych ist­nień w wyni­ku abor­cji, a zdru­zgo­ta­no życie milio­nów ich rodzi­ców” – stwier­dza­ją bisku­pi, zapo­wia­da­jąc, że w dniach 18–26 stycz­nia odbę­dzie się „Dzie­więć dni modli­twy, poku­ty i piel­grzy­mo­wa­nia”.
Cho­ciaż nie każ­dy może bez­po­śred­nio wziąć udział w dorocz­nym Mar­szu dla Życia w Waszyng­to­nie, w dniu 22 stycz­nia br., komi­tet ds. obro­ny życia ame­ry­kań­skie­go epi­sko­pa­tu, wyja­śnia, że kato­li­cy w kra­ju i na całym świe­cie mogą uczest­ni­czyć w tego­rocz­nej edy­cji uro­czy­sto­ści przez włą­cze­nie się w dzie­wię­cio­dnio­wą modli­twę i wyrze­cze­nia. „Wasze modli­twy mają zna­cze­nie. Wasze poświę­ce­nie: ofia­ry, wyrze­cze­nia przy­nio­są owo­ce” – pod­kre­śla­ją bisku­pi.
Bisku­pi pro­po­nu­ją, aby cen­tral­nym punk­tem każ­de­go dnia nowen­ny była modli­twa wsta­wien­ni­cza, reflek­sja, i kon­kret­ne akty poku­ty, zadość­uczy­nie­nia i miło­ści. Pro­gram „Dzie­wię­ciu Dni” jest zamiesz­czo­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu USA.
Uczest­ni­cy akcji modli­tew­nej mogą rów­nież uzy­skać dostęp do mate­ria­łów poprzez pobra­nie apli­ka­cji na tele­fo­ny komór­ko­we, reje­stru­jąc się na stro­nie inter­ne­to­wej w celu otrzy­my­wa­nia nowen­ny pocz­tą elek­tro­nicz­ną (e-mail), lub wysła­nie codzien­nie SMS „9days” na poda­ny numer (99000 w USA).
Pol­scy obroń­cy życia w odpo­wie­dzi na apel ame­ry­kań­skich bisku­pów uru­cho­mi­li spe­cjal­ną stro­nę inter­ne­to­wą, gdzie każ­dy chęt­ny może zgła­szać swój udział w modli­twie. — Zapew­nia­my, że listę osób, któ­re pod­ję­ły modli­twę i zgło­si­ły się do nas prze­ka­że­my po jej zakoń­cze­niu zarów­no Ojcu Świę­te­mu Fran­cisz­ko­wi jak i Epi­sko­pa­to­wi Sta­nów Zjed­no­czo­nych – mówią i doda­ją: — Niech Pol­ska, Ojczy­zna Jana Paw­ła II, poka­że, że potra­fi modlić się, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc ame­ry­kań­skich obroń­ców życia.
Każ­dy, kto chce włą­czyć się w modli­twę może zgło­sić swój udział wypeł­nia­jąc for­mu­larz na stro­nie www.krucjata.org
Ewa Kowa­lew­ska
Dyrek­tor Human Life Inter­na­tio­nal — Pol­ska

Paweł Wosic­ki
Pre­zes Pol­skiej Fede­ra­cji Ruchów Obro­ny Życia
Anto­ni Zię­ba
Pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka
Pro­si­my o włą­cze­nie się w tę akcję modli­tew­ną.