Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wojna to klęska ludzkości

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

We wrze­śniu 1939 roku dwaj najeźdź­cy z Zacho­du i Wscho­du, Niem­cy i Rosja – doko­nu­jąc czwar­te­go roz­bio­ru Rze­czy­po­spo­li­tej – nie tyl­ko ode­bra­li Pola­kom wol­ność, ale zbu­rzy­li też utrwa­lo­ny porzą­dek życia, dając pierw­szeń­stwo prze­mo­cy przed pra­wem, moral­ne­mu bez­ła­do­wi przed porząd­kiem zasad chrze­ści­jań­skich. Pol­ska zosta­ła skre­ślo­na z mapy i podzie­lo­na mię­dzy dwie anty­chrze­ści­jań­skie i ate­istycz­ne ide­olo­gie; naro­do­we­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go socja­li­zmu. Oba te tota­li­tar­ne sys­te­my – odrzu­ciw­szy Boga – w prze­ra­ża­ją­cy spo­sób zwró­ci­ły się prze­ciw­ko czło­wie­ko­wi. (…) Dzi­siaj zaś – w prze­mó­wie­niach euro­pej­skich poli­ty­ków – prze­wi­ja się czę­sto ten sam motyw samo­za­do­wo­le­nia: „Euro­pa jest kon­ty­nen­tem bez wojen”. Nie­ste­ty, to nie współ­cze­sne doświad­cze­nia i dzi­siej­sze ide­olo­gicz­ne prze­słan­ki dają gwa­ran­cję życia bez wojen, ale moc­na kon­dy­cja moral­na, opar­ta o praw­dzi­we i nie­zmien­ne war­to­ści. Nic i nikt nie może nam dać pew­niej­sze­go poczu­cia bez­pie­czeń­stwa niż Chry­stus i ewan­ge­licz­ne war­to­ści, któ­re sta­nę­ły u fun­da­men­tów cywi­li­za­cji euro­pej­skiej. (…)  Pro­śmy Boga o pokój. O to, by Chry­stus usu­nął z naszych serc wszyst­ko, co go naru­sza i uczy­nił nas świad­ka­mi praw­dy, spra­wie­dli­wo­ści i miło­ści bra­ter­skiej.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w 80. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej, w koście­le oo. Kar­me­li­tów w Pozna­niu, 1 IX 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski