Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Wrapy z surowymi warzywami i z wołowiną

Skład­ni­ki:

sma­żo­na woło­wi­na
1 sała­ta zie­lo­na
1 ogó­rek zie­lo­ny
1 pęczek kolen­dry
2 jogur­ty typu grec­kie­go
4 pomi­do­ry
1 mała pusz­ka kuku­ry­dzy
1 mała cebu­la czer­wo­na
8 pszen­nych tor­til­li
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Kolen­drę umyć, osu­szyć i pociąć nożycz­ka­mi. Poło­wę kolen­dry wymie­szać z jogur­ta­mi. Jogur­ty poso­lić i popie­przyć. Pomi­do­ry umyć i pokro­ić w czą­stecz­ki. W misie wymie­szać woło­wi­nę, kuku­ry­dzę, pozo­sta­łą kolen­drę i pomi­do­ry. Cebu­lę obrać i pokro­ić na bar­dzo cien­kie pla­ster­ki. Dwie tor­til­le prze­ło­żyć na talerz, przy­kryć dru­gim tale­rzem i przez 30 sekund pod­grzać w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej, po czym w ten sam spo­sób pod­grzać resz­tę plac­ków. Tor­til­le posma­ro­wać sosem jogur­to­wym. Nało­żyć liście zie­lo­nej sała­ty i po 2 łyż­ki far­szu mię­sne­go, po czym dodać ogór­ki, czer­wo­ną cebu­lę i zwi­nąć tor­til­le. Wra­py spiąć wyka­łacz­ka­mi albo zwią­zać sznur­kiem kuchen­nym. Pozo­sta­ły sos jogur­to­wy prze­ło­żyć do misecz­ki i podać z wra­pa­mi.

Kuch­nia dla zabie­ga­nych. Dania przy­go­to­wa­ne w week­end na cały tydzień. Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl