Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Współodpowiedzialni

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Tak bowiem o waszej – dro­gie Człon­ki­nie i Człon­ko­wie Akcji Kato­lic­kiej – roli mówił papież Bene­dykt XVI w swo­im prze­sła­niu skie­ro­wa­nym na XVI Mię­dzy­na­ro­do­we Forum Akcji Kato­lic­kiej, zor­ga­ni­zo­wa­ne w Jas­sy w Rumu­nii: „Świec­kich nie moż­na uwa­żać jedy­nie za współ­pra­cow­ni­ków ducho­wień­stwa, ale za oso­by rze­czy­wi­ście współ­od­po­wie­dzial­ne za bycie i dzia­ła­nie Kościo­ła”. Papież ten zwró­cił wów­czas uwa­gę na potrze­bę zmia­ny men­tal­no­ści w Koście­le, gdy cho­dzi o rolę kato­lic­kie­go laika­tu, oraz doj­rza­ło­ści wier­nych świec­kich zaan­ga­żo­wa­nych w ewan­ge­li­za­cję. Waż­na jest tam wasza współ­pra­ca z dusz­pa­ste­rza­mi, a wasze rela­cje z laika­tem z dusz­pa­ste­rza­mi Sobór Waty­kań­ski II nazy­wał „rodzin­ny­mi”, co wyra­ża to ducha głę­bo­kiej komu­nii, jaka powin­na cha­rak­te­ry­zo­wać wspól­no­tę Kościo­ła. (…) Ojciec Świę­ty wska­zy­wał wów­czas nastę­pu­ją­ce pola zaan­ga­żo­wa­nia: „modli­twa, stu­dium, aktyw­ny udział w życiu Kościo­ła przy jed­no­cze­snym pozy­tyw­nym i uważ­nym odnie­sie­niu do świa­ta w poszu­ki­wa­niu zna­ków cza­su”. „Pro­wa­dze­nie ku Chry­stu­so­wi, gło­sząc Jego prze­sła­nie zba­wie­nia języ­ka­mi i meto­da­mi zro­zu­mia­ły­mi dla naszych cza­sów, to wiel­kie wyzwa­nie nowej ewan­ge­li­za­cji”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. z oka­zji XXIV Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Akcji Kato­lic­kiej na Jasną Górę, 8 VI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski