Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wychowanie i edukacja to obowiązek i misja Kościoła

ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski

Cza­sa­mi pró­bu­je się Kościo­ło­wi ode­brać głos i kwe­stio­no­wać jego obec­ność w dzie­dzi­nie edu­ka­cji suge­ru­jąc, że chce zawłasz­czyć jakieś obce sobie tery­to­rium. Tym­cza­sem Kościół w tej sfe­rze był od począt­ku, zakła­da­jąc szko­ły i two­rząc pro­gra­my kształ­ce­nia wie­lu gene­ra­cji Pola­ków. (…) Cho­ciaż dziś odpo­wie­dzial­ność za edu­ka­cję spo­czy­wa głów­nie na bar­kach pań­stwa, to Kościół chce je wspie­rać, zwłasz­cza w dzie­dzi­nie wycho­wa­nia i prze­ka­zy­wa­nia war­to­ści etycz­nych, spo­łecz­nych, ducho­wych i reli­gij­nych. Doko­nu­je się to głów­nie poprzez szkol­ną kate­che­zę, któ­ra jest wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­rze, i któ­rej celem jest wpro­wa­dze­nie uczniów w peł­nię życia chrze­ści­jań­skie­go. (…) W obec­nej dys­ku­sji o szkol­nic­twie poja­wia się tak­że postu­lat usu­nię­cia reli­gii ze szkół. Towa­rzy­szy temu pro­ces laicy­za­cji, któ­ry w coraz więk­szym stop­niu zaglą­da do pol­skiej szko­ły, zaś rodzi­ce coraz czę­ściej kon­te­stu­ją obec­ność kate­che­tów. Podob­nie nie­chęt­ną posta­wę wobec kate­che­zy prze­ja­wia­ją też nauczy­cie­le innych przed­mio­tów. (…) Wbrew woli rodzi­ców, pró­bu­je się wpro­wa­dzać do szkół zaję­cia pro­pa­gu­ją­ce ide­olo­gię gen­der. Kate­che­za w szko­le, zwłasz­cza dzi­siaj, jest potrzeb­na. Dzię­ki niej nadal ist­nie­je real­na szan­sa dotar­cia z tre­ścia­mi reli­gij­ny­mi do tej czę­ści dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­ra nie spo­ty­ka się z nimi w domu rodzin­nym. W śro­do­wi­skach nie­chęt­nych Kościo­ło­wi ist­nie­je nie­uza­sad­nio­ny lęk przed szkol­ną kate­che­zą. Czy napraw­dę nale­ży się bać kształ­to­wa­nia mło­de­go czło­wie­ka w opar­ciu o war­to­ści ewan­ge­licz­ne, chrze­ści­jań­skie? Ewan­ge­lia niko­mu nie zagra­ża lecz prze­ciw­nie: poza­wa­la nam zoba­czyć w każ­dym czło­wie­ku oso­bę chcia­ną i umi­ło­wa­ną przez Boga.

Frag­ment wykła­du inau­gu­ru­ją­ce­go III Festi­wal Kato­lic­kiej Nauki Spo­łecz­nej w Pała­cu Pry­ma­sow­skim w War­sza­wie, 18 X 2019 r.

ks. abp Józef Kup­ny
Metro­po­li­ta Wro­cław­ski