Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wymowa Chrztu świętego

Jan Chrzci­ciel zare­ago­wał odmow­nie na proś­bę Jezu­sa o chrzest, mówiąc: „To ja potrze­bu­ję chrztu od Cie­bie, a Ty przy­cho­dzisz do mnie?” (Mt 3,14). Jan dosko­na­le wie­dział, kto tu jest świę­tym, a kto grzesz­ni­kiem. Zda­wał sobie spra­wę, kto kogo napraw­dę potrze­bu­je. Wie­dział, że to czło­wiek potrze­bu­je Boga, Jego chrztu, czy­li Jego prze­ba­cze­nia, łaski, praw­dy, miło­ści, zba­wie­nia, a nie odwrot­nie. A oto Bóg Wcie­lo­ny sta­nął przed czło­wie­kiem z proś­bą, jak­by to On cze­goś od nas ludzi potrze­bo­wał. Jana uję­ła ta nie­zwy­kła poko­ra Jezu­sa, lecz gdy usły­szał z Jego ust sło­wa: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypeł­nić wszyst­ko, co spra­wie­dli­we” (Mt 3,15) – w imię posłu­szeń­stwa, ustą­pił. Zno­wu potwier­dzi­ło się, że jeśli posłu­cha­my Pana Boga i pozwo­li­my Mu dzia­łać, wte­dy dzie­ją się cuda. (…) W momen­cie Chrztu czło­wiek dostę­pu­je nie­zwy­kłe­go wynie­sie­nia. Przez łaskę dar­mo daną, sta­li­śmy się dzieć­mi Boży­mi, uczest­ni­ka­mi Boskiej natu­ry, człon­ka­mi Kościo­ła. To wła­śnie w cza­sie nasze­go Chrztu Duch Świę­ty zstą­pił na nas i Ojciec Nie­bie­ski przy­jął nas za swo­je przy­bra­ne dzie­ci. Bóg sobie w nas upodo­bał. (…) Dzie­cięc­two Boże, otrzy­ma­ne pod­czas Chrztu, trze­ba nam odna­wiać i pogłę­biać przez dobre uczest­ni­cze­nie w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, pod­czas któ­rej przyj­mu­je­my pokarm Boże­go sło­wa i pokarm Cia­ła Chry­stu­sa. Nasz duch wzmac­nia się świa­tłem i mocą Ducha Świę­te­go. Po poboż­nym uczest­ni­cze­niu w Eucha­ry­stii, wra­ca­my sil­niej­si ducho­wo do naszych wspól­not rodzin­nych, do naszych czę­sto trud­nych zadań.  Aby być tam świad­kiem Chry­stu­sa, trze­ba nam przy­cho­dzić, by spo­tkać nasze­go Pana pod­czas Eucha­ry­stii. Bez wspar­cia Boże­go, nie damy rady gło­sić praw­dy i czy­nić dobrze. Dla­te­go też wszy­scy ochrzcze­ni potrze­bu­ją Eucha­ry­stii, aby żyć na co dzień łaską Chrztu, aby czy­nić praw­dę w miło­ści, aby zło zwy­cię­żać dobrem, aby unieść wszyst­kie życio­we krzy­że.

Frag­ment listu paster­skie­go prze­zna­czo­ne­go na Nie­dzie­lę Chrztu Pań­skie­go w Die­ce­zji Świd­nic­kiej, 12 I 2020 r.

ks.bp Igna­cy Dec
Biskup Świd­nic­ki