Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wzrastajcie jako wspólnota wiary i miłości

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Jezus pra­gnie prze­mie­nić nas wewnętrz­nie, prze­mie­nić nasze ser­ca, aby odry­wa­ły się od zła i grze­chu, od ego­izmu, od nało­gów, od nie­upo­rząd­ko­wa­nych przy­wią­zań, byśmy kro­czy­li dro­gą praw­dy, dobra i miło­ści. Mamy się dzień po dniu prze­mie­niać, zbli­żać do Boga na modli­twie, przez sakra­men­ty świę­te, a tę prze­mia­nę mamy potwier­dzać dobry­mi uczyn­ka­mi, czyn­ną miło­ścią naszych bliź­nich. Taka jest dro­ga życia chrze­ści­jań­skie­go, dro­ga uczniów Jezu­sa, a wszy­scy nimi jeste­śmy od Chrztu świę­te­go. (…) Wszy­scy jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za uka­zy­wa­nie praw­dzi­we­go obli­cza Kościo­ła nawra­ca­ją­ce­go się, pokor­ne­go, słu­żą­ce­go czło­wie­ko­wi, pro­wa­dzą­ce­go ludzi do Boga. (…) Tak jest do dziś. Nawet jeże­li zwy­czaj­nie patrzy­my raczej na zega­rek, myśląc o cze­ka­ją­cych nas obo­wiąz­kach lub spo­tka­niach, głos dzwo­nu kościel­ne­go może i powi­nien przy­po­mi­nać nam, że nale­ży­my do żywej wspól­no­ty uczen­nic i uczniów Chry­stu­sa – do wspól­no­ty, któ­ra słu­cha Boże­go sło­wa, kar­mi się życio­daj­ny­mi sakra­men­ta­mi i podej­mu­je dzie­ła miło­sier­dzia. Pogłę­biaj­my w nas to poczu­cie przy­na­leż­no­ści do żywe­go Kościo­ła, nasze­go Kościo­ła. (…) Św. Papież Jan Paweł II stał się patro­nem naszej wol­no­ści. Wol­ność jest wspa­nia­łym darem, ale tak­że nie­ła­twym zada­niem. Przede wszyst­kim musi­my strzec naszej oso­bi­stej, wewnętrz­nej wol­no­ści, przej­rzy­sto­ści naszych serc i zamia­rów. Musi­my chro­nić nasze ser­ca przed ego­izmem, przed zakła­ma­niem, przed nie­życz­li­wo­ścią oka­zy­wa­ną ina­czej myślą­cym lub nale­żą­cym do inne­go stron­nic­twa poli­tycz­ne­go. Musi­my się wszy­scy cier­pli­wie uczyć sty­lu ewan­ge­licz­ne­go życia i służ­by, bez­in­te­re­sow­no­ści, takie­go spoj­rze­nia na ludzi i wyda­rze­nia, któ­re było i jest spoj­rze­niem Jezu­sa miło­sier­ne­go, współ­czu­ją­ce­go, któ­ry nie przy­szedł, aby Mu słu­żo­no, lecz aby słu­żyć i dać swo­je życie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­ny pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nej w para­fii św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka w Kan­to­ro­wi­cach, 17 III 2019 r.

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz
Arcy­bi­skup Senior Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej