Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z krzyża zawsze przebija zmartwychwstanie

ks. bp. Edward Janiak Biskup Kaliski

Cier­pie­nie czło­wie­ka nabie­ra sen­su tyl­ko w świe­tle Chry­stu­so­we­go krzy­ża. Nie da się prze­żyć życia bez krzy­ża, któ­ry dla każ­de­go może mieć inną nazwę. Nigdy nie wol­no mówić, że ktoś cier­pi, bo go Pan Bóg ska­rał. Nie wiesz za kogo cier­pi czy za cie­bie, czy za mnie. To jest ogrom­na tajem­ni­ca w życiu każ­de­go czło­wie­ka. Kie­dy w Wiel­kim Poście medy­tu­je­my mękę Pań­ską widzi­my, że z krzy­ża zawsze prze­bi­ja zmar­twych­wsta­nie. Od gro­bu i krzy­ża sil­niej­szy jest opty­mizm chrze­ści­jań­ski. (…) Czło­wiek cza­sem scho­dzi na manow­ce życia, nie chce słu­chać Pana Boga, ale zawsze może wró­cić. Pan Bóg z niko­go nie rezy­gnu­je. Z ludź­mi bywa róż­nie, potra­fią prze­kre­ślić czło­wie­ka, ale Bóg jest pełen miło­sier­dzia. Gdy­by kogoś spo­tka­ło takie nie­szczę­ście, że odej­dzie od Boga, to zawsze niech pamię­ta, że Bóg z nie­go nie rezy­gnu­je, bo Bóg jest miło­ścią. (…) Brak nadziei i wia­ry pro­wa­dzą nie­raz do samo­bój­stwa. Samo­bój­stwo jest grze­chem roz­pa­czy, dla­te­go bar­dzo trze­ba dbać o życie ducho­we, żeby być moc­nym wewnętrz­nie. (…) Naj­waż­niej­szą dro­gą pro­wa­dzą­cą do Boga jest dru­gi czło­wiek. Kto nie kocha ludzi nie kocha Boga. Każ­dy czło­wiek ma w sobie iskrę nie­śmier­tel­no­ści, bo jest stwo­rzo­ny na obraz i podo­bień­stwo Boże. Każ­de­mu czło­wie­ko­wi należ­ny jest sza­cu­nek — i sta­rusz­ko­wi z laską i małe­mu dziec­ku. Tro­ska o kościół to jest świa­dec­two o waszej miło­ści do Pana Boga i Kościo­ła. Za to pięk­ne świa­dec­two bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­ję.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Ple­sze­wie, 6 IV 2019 r.

ks. bp Edward Janiak
Biskup Kali­ski