Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z Maryją w nowe czasy

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Kie­ru­je­my nasze spoj­rze­nia ku Nawie­dza­ją­cej nas w zna­ku Jasno­gór­skie­go obra­zu Maryi, Mat­ce Bożej. Są to spoj­rze­nia peł­ne miło­ści i wdzięcz­no­ści. Przy­szła do nas. Chcia­ła być z nami. Jest z nami. Nasze ser­ca prze­ni­ka poczu­cie poko­ju i bez­pie­czeń­stwa. Jak zwy­kle, gdy Mat­ka jest tak bli­sko każ­dej i każ­de­go z nas. Jak zwy­kle, gdy jest z nami nasza Pani i Kró­lo­wa. Nasze spoj­rze­nia są jed­no­cze­śnie peł­ne bólu – jak zwy­kle, gdy jest obra­ża­na i wyszy­dza­na nasza rodzo­na mat­ka. Dzi­siaj czu­je­my się upo­ko­rze­ni, gdyż nie­daw­no wiel­cy tego świa­ta, tu, w Pozna­niu, w pro­fa­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej, jaka mia­ła miej­sce w Płoc­ku, widzie­li prze­jaw arty­stycz­nej wol­no­ści i twór­czo­ści, a ludzie nauki sły­sząc to, skła­da­li swe ręce do okla­sków. Mat­ko, prze­bacz im, bo nie wie­dzą, co czy­nią. Mat­ko, popatrz na nas. Wej­rzyj w głę­bię naszych serc. Zechciej dostrzec w nich dzie­cię­cą miłość, któ­ra pra­gnie uko­ić Twój ból. Któ­ra pra­gnie Ci to wszyst­ko wła­śnie wier­ną miło­ścią wyna­gro­dzić. (…) Nasze skie­ro­wa­ne ku Maryi spoj­rze­nia są rów­no­cze­śnie peł­ne nadziei. Przy­no­si nam swe­go Boże­go Syna, Jezu­sa. Samą swą obec­no­ścią zapo­wia­da wiel­kie dzie­ła, któ­re On, Zba­wi­ciel świa­ta, doko­na pośród nas.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. na roz­po­czę­cie pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w Archi­die­ce­zji Poznań­skiej, 18 V 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski