Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zadania katechisty

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dzie­ło ewan­ge­li­za­cji to obo­wią­zek każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na, a naj­zna­ko­mit­szą jego for­mą jest kate­che­za, na któ­rą decy­du­ją się kate­chi­ści. (…) Jezus posy­ła swo­ich uczniów nie tyl­ko po to by uzdra­wia­li cho­rych, wskrze­sza­li umar­łych, oczysz­cza­li trę­do­wa­tych, ale tak­że, aby wypę­dza­li złe duchy, aby czło­wiek, któ­ry odda­lił się od Stwór­cy, będą­ce­go źró­dłem dobra, wró­cił na powrót do Nie­go i nie znisz­czył same­go sie­bie. Stąd kate­chi­sta – podob­nie jak Chry­stus – musi toczyć wal­kę: „prze­ciw pier­wiast­kom ducho­wym zła” (Ef 6,12). Egze­ge­ta Hein­rich Schlier wyja­śnia: „Wro­giem czło­wie­ka nie jest ten czy tam­ten, nie jestem nim też ja sam, nie są cia­ło ani krew […]. Kon­flikt się­ga głę­biej. Jest to wal­ka z nie­zli­czo­ną ilo­ścią ata­ku­ją­cych nas nie­stru­dze­nie prze­ciw­ni­ków, któ­rych natu­ry nie da się łatwo ogar­nąć, któ­rzy nie mają wła­sne­go imie­nia, lecz tyl­ko zbio­ro­we okre­śle­nia; któ­rzy góru­ją nad czło­wie­kiem – przez swo­ją wyż­szą pozy­cję, tak­że przez wła­sną nie­uchwyt­ność; wszy­scy oni są peł­ni rady­kal­nej, śmier­tel­nej zło­ści” (por. Der Brief an die Efe­ser, s. 291). Tak więc, kate­chi­sta ma – przy pomo­cy sło­wa Boże­go – egzor­cy­zmo­wać świat, czy­li pod­po­rząd­ko­wać go na powrót Ducho­wi Świę­te­mu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. do absol­wen­tów Szko­ły Kate­chi­stów w Poznań­skiej Bazy­li­ce Archi­ka­te­dral­nej, 7 XII 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski