Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zadania na Wielki Post

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Jakie – w tym świe­tle – są nasze zada­nia na Wiel­ki Post? Z pew­no­ścią – jeśli weź­mie­my pod uwa­gę dni, któ­re poprze­dza­ją uro­czy­sto­ści pas­chal­ne – to naszym zada­niem będzie dba­łość o wewnętrz­ne oczysz­cze­nie. Dogłęb­nie wypo­wia­da się o nim św. Leon Wiel­ki, papież: „I cho­ciaż nowych ludzi two­rzy przede wszyst­kim obmy­cie wodą odro­dze­nia, to jed­nak każ­dy z nas musi usta­wicz­nie zrzu­cać z sie­bie rdzę śmier­tel­no­ści, a że wśród stop­ni ducho­we­go postę­pu nie ist­nie­je nigdy taki, któ­re­go by już nie moż­na było prze­kro­czyć, trze­ba sobie zadać trud, by w dniu odku­pie­nia nikt z nas nie zna­lazł się obar­czo­ny grze­cha­mi sta­re­go czło­wie­ka. Dla­te­go też, naj­mil­si, acz­kol­wiek w każ­dym cza­sie win­ni­śmy się oka­zy­wać chrze­ści­ja­na­mi, teraz nale­ży o to dbać w spo­sób szcze­gól­ny, tak aby się­ga­ją­cy tra­dy­cji apo­stol­skiej okres przy­go­to­wa­nia pas­chy wypeł­nić postem, prze­ja­wia­ją­cym się nie tyl­ko w ogra­ni­czo­nej ilo­ści spo­ży­wa­nych pokar­mów, lecz przede wszyst­kim w wal­ce z występ­ka­mi.” (…) To jest nasz pro­gram na świę­ty czas Wiel­kie­go Postu, a następ­nie na całe nasze życie, będą­ce piel­grzy­mo­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej ojczyź­nie.

Frag­ment Listu Paster­skie­go na Wiel­ki Post , 17 III 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski