Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zagrożenia ateizmu uderzają w moralność i Kościół

Ks. Bp Stanisław Napierała Biskup Kaliski

Obec­ność nasze­go Pana w Eucha­ry­stii jest praw­dzi­wa, ale nie­wi­dzial­na. Jest obec­no­ścią mil­czą­cą. Ona nie mówi sło­wa­mi, ona mówi dzia­ła­niem, któ­re pozwa­la się dać odczu­wać ludziom szcze­rze wie­rzą­cym. Oni czu­ją, że ser­ce ich pała, kie­dy ado­ru­ją Eucha­ry­stię. (…) Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła to świę­to rado­ści. Dziś uli­ca­mi miast i wio­sek idzie nasz Pan, idzie śla­da­mi naszych kro­ków, któ­ry­mi pły­nie codzien­nie życie. Zrób­cie Mu miej­sce Pan idzie z nie­ba. (…) Przy­cho­dzi by widzieć i bło­go­sła­wić. Jak­że się nie rado­wać. (…) Odstęp­stwo od Boga, od wia­ry, jak poka­zu­je doświad­cze­nie, to kata­stro­fa ducho­wa. Nie­ste­ty, zagra­ża ona współ­cze­sne­mu świa­tu, zagra­ża tak­że naszej Ojczyź­nie. Ate­izm jak nowo­twór zło­śli­wy nisz­czy żywe tkan­ki orga­ni­zmu czło­wie­ka, spo­łe­czeń­stwa, pań­stwa. Ate­izm zaczął narzu­cać swój świa­to­po­gląd bez Boga. Roz­pa­no­szył się i poczuł się sil­ny w mediach, teatrach, a nawet uczel­niach. (…) Ate­izm wal­czy z Bogiem i czło­wie­kiem, któ­ry w Boga wie­rzy, wal­czy ze zna­ka­mi i sym­bo­la­mi wia­ry, zwłasz­cza nie może znieść zna­ku krzy­ża, nie może też znieść obli­cza Maryi, Mat­ki Boga i naszej Mat­ki. (…) Sza­ta­no­wi cho­dzi o to, by zdys­kre­dy­to­wać Kościół i w ten spo­sób odcią­gnąć nas od nie­go. Dla­cze­go sza­tan zio­nie taką nie­na­wi­ścią do Kościo­ła?, bo Kościół jest świad­kiem Boga żywe­go w cią­gu wszyst­kich cza­sów. Kościół roz­bi­ja wal­czą­cy ate­izm, bo woła i będzie wołał, że jest Bóg, jest nie­bo, jest odpo­wie­dzial­ność przed Bogiem za życie tu na zie­mi. (…) Kochaj­my Kościół, raduj­my się, że nale­ży­my do Kościo­ła. Zrób­my miej­sce Panu w naszym życiu oso­bi­stym, mał­żeń­skim, rodzin­nym, zawo­do­wym, publicz­nym, spo­łecz­nym. Pad­nij­my na kola­na przed Panem, naszym Bogiem i Zba­wi­cie­lem.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim, 20 VI 2019 r.

ks. bp Sta­ni­sław Napie­ra­ła
Biskup Senior Die­ce­zji Kali­skiej