Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zagrożenie dla naszej wolności

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Obec­nie przy­szło nam żyć w cza­sach, w któ­rych poja­wi­ło się kolej­ne wiel­kie zagro­że­nie dla naszej wol­no­ści – i to o cha­rak­te­rze tota­li­tar­nym. Jego źró­dłem jest – podob­nie ja w tota­li­ta­ry­zmach dwu­dzie­ste­go wie­ku – rady­kal­ne odrzu­ce­nie Boga. W kon­se­kwen­cji tego odrzu­ce­nia gło­si się zupeł­nie nową wizję czło­wie­ka, któ­ra spra­wia, że sta­je się on kary­ka­tu­rą same­go sie­bie. W ramach ide­olo­gii gen­der usi­łu­je się bowiem zatrzeć natu­ral­ne róż­ni­ce mię­dzy kobie­tą a męż­czy­zną. Co wię­cej, poprzez agre­syw­ną pro­pa­gan­dę ide­olo­gii LGBT w imię tak zwa­nej „tole­ran­cji” i „postę­pu” wyśmie­wa się i szy­dzi z naj­więk­szych dla nas świę­to­ści. Rów­no­cze­śnie przy­mu­sza się ludzi, w tym tak­że oso­by wie­rzą­ce, do pro­pa­go­wa­nia ide­olo­gii LGBT. Tym samym, łamiąc wol­ność sumie­nia, nakła­nia się ich do tego, aby odcho­dzi­li oni od zasad wyzna­wa­nej przez sie­bie chrze­ści­jań­skiej wia­ry. Wyraź­nie to nam przy­po­mi­na tota­li­tar­ne cza­sy PRL-u, gdy awan­se spo­łecz­ne były zagwa­ran­to­wa­ne jedy­nie dla człon­ków komu­ni­stycz­nej par­tii, a oso­by wie­rzą­ce były trak­to­wa­ne jako oby­wa­te­le dru­giej kate­go­rii. Innym bar­dzo groź­nym prze­ja­wem tej ofen­sy­wy anty­mo­ral­no­ści jest wpro­wa­dza­nie przez nie­któ­re samo­rzą­dy do przed­szko­li i do szkół zale­ca­nych przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia (WHO) pro­gra­mów sek­se­du­ka­cji, któ­re w swych tre­ściach pro­wa­dzą do wiel­kich ducho­wych krzywd wyrzą­dza­nych dzie­ciom i mło­dzie­ży.

Frag­ment listu paster­skie­go „Totus Tuus” Modli­tew­ny mara­ton za Kościół i Ojczy­znę, 14 IX 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski