Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zagrożenie dla rodzin

Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

W duchu odpo­wie­dzial­no­ści za bez­pie­czeń­stwo rodzin, dzie­ci i mło­dzie­ży oraz w tro­sce o dobro przy­szłych poko­leń i roz­wój nasze­go regio­nu, wyra­żam głę­bo­ki nie­po­kój w związ­ku z przy­ję­ciem przez Radę Mia­sta Pozna­nia tzw. Euro­pej­skiej Kar­ty Rów­no­ści. W świe­tle opi­nii wie­lu poznań­skich rodzin, orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz eks­per­tów, w poważ­ny spo­sób inge­ru­je ona w kon­sty­tu­cyj­ne pra­wo rodzi­ców do wycho­wa­nia dzie­ci zgod­nie ze swo­imi prze­ko­na­nia­mi. Takim sło­wom jak rodzi­na, rów­ność i tole­ran­cja, nada­je nowe, zide­olo­gi­zo­wa­ne zna­cze­nie, kwe­stio­nu­jąc w ten spo­sób fun­da­men­tal­ną rolę rodzi­ny dla życia spo­łecz­ne­go i inge­ru­jąc w nie­wła­ści­wy spo­sób w sfe­rę sek­su­al­no­ści czło­wie­ka i jego roz­wój. Sta­no­wi ide­olo­gicz­ną inge­ren­cję w roz­wój eko­no­micz­ny przed­się­biorstw i może być zagro­że­niem dla wol­no­ści gospo­dar­czej, ponie­waż pro­mo­cja zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków z powo­dów innych niż kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we stoi w sprzecz­no­ści z prak­ty­ką efek­tyw­ne­go zarzą­dza­nia. Doku­ment ten – poza god­ną pochwa­ły wraż­li­wo­ścią na kwe­stię nie­rów­no­ści kobiet i męż­czyzn w życiu publicz­nym – prak­tycz­nie stwa­rza oka­zję do pro­mo­wa­nia ide­olo­gii gen­der, a papież Fran­ci­szek uzna­je tę ide­olo­gię za jeden z głów­nych prze­ja­wów zła we współ­cze­snym świe­cie.

Frag­ment oświad­cze­nia w związ­ku z przy­ję­ciem przez Radę Mia­sta Pozna­nia tzw. Euro­pej­skiej Kar­ty Rów­no­ści, 14 II 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski