Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zaproszenie na uroczystą Mszę świętą z okazji wręczenia NAGRODY im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego – Ojca Rodziny

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - Ojca Rodziny

15 lute­go (pią­tek) już po raz 23. zosta­nie przy­zna­na przez Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” Nagro­da im. Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go — Ojca Rodzi­ny. Wszyst­kich chęt­nych zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy św. w koście­le św. Flo­ria­na, 15 lute­go w pią­tek o godz. 13.30. Pra­gnie­my podzię­ko­wać Panu Bogu za dotych­cza­so­wą opie­kę nad Tygo­dni­kiem i pro­sić o obda­rza­nie łaska­mi w następ­nych latach dzia­łal­no­ści. W naszych modli­twach będzie­my pro­si­li Pana Boga o rychłą beaty­fi­ka­cję Słu­gi Boże­go Jerze­go Cie­siel­skie­go oraz w inten­cji tego­rocz­ne­go Lau­re­ata Nagro­dy.

Ser­decz­nie zapra­sza­my

Redak­cja TRK “Źró­dło”