Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zasady Dekalogu

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Dla wie­lu osób spo­tka­nie wigi­lij­ne to nie tyl­ko spo­tka­nie z naj­bliż­szy­mi i peł­ne wza­jem­ne­go cie­pła życze­nia, ale tak­że prze­nik­nię­te nostal­gią spoj­rze­nia na puste miej­sce przy sto­le. Na to miej­sce, któ­re jesz­cze rok temu zaj­mo­wał ktoś nam bar­dzo bli­ski, dro­gi, kocha­ny. Tak zapew­ne było w domach gór­ni­ków, któ­rzy zale­d­wie kil­ka dni temu zgi­nę­li w Kar­wi­nie. (…) 10 grud­nia 1918 roku bisku­pi pol­scy skie­ro­wa­li do roda­ków histo­rycz­ne Orę­dzie do Ducho­wień­stwa i Wier­nych. Już wów­czas bisku­pi doma­ga­li się i wzy­wa­li Pola­ków, kato­li­ków, o jed­no­znacz­ną ich posta­wę, zda­jąc sobie spra­wę, że nie może być mowy o żad­nej poło­wicz­no­ści pomię­dzy Bogiem a rze­czy­wi­sto­ścią bez Nie­go. (…) Zasa­dy pań­stwa pol­skie­go powin­ny być kształ­to­wa­ne na pra­wach sumie­nia i moral­nych zasa­dach wyni­ka­ją­cych z Deka­lo­gu. Dzi­siaj tak­że rozu­mie­my koniecz­ność budo­wa­nia Rze­czy­po­spo­li­tej, fun­da­men­tów pań­stwa pol­skie­go opar­tych na zasa­dach Deka­lo­gu i na posza­no­wa­niu gło­su sumie­nia. (…) Tyl­ko ten fun­da­ment przy­po­mi­na, że bez Deka­lo­gu i posza­no­wa­nia naj­bar­dziej pod­sta­wo­wych praw czło­wie­ka, każ­de­go czło­wie­ka od chwi­li poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci, nie będzie spra­wie­dli­wej ani w peł­ni wol­nej Pol­ski.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Paster­ki spra­wo­wa­nej w Kate­drze Wawel­skiej, 25 XII 2018 r.

Ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski