Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zawierzmy Opatrzności przyszłość Polski

KS. KARD. STANISŁAW DZIWISZ METROPOLITA KRAKOWSKI

Dzi­siaj, prze­ży­wa­jąc uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go, jeste­śmy wszy­scy zapro­sze­ni do wspól­nej dzięk­czyn­nej modli­twy. To modli­twa całe­go naro­du i jed­no­cze­śnie modli­twa za naród. (…) Wybór Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go na Sto­li­cę św. Pio­tra poru­szył posa­dy ówcze­sne­go świa­ta, a przede wszyst­kim kra­jów naszej czę­ści Euro­py, ugi­na­ją­cych się pod cię­ża­rem tota­li­tar­nej ide­olo­gii, pozba­wia­ją­cej czło­wie­ka nadziei. Jan Paweł II budził nadzie­ję, bo wska­zy­wał przede wszyst­kim na Jezu­sa Chry­stu­sa, będą­ce­go jedy­ną nadzie­ją świa­ta – jedy­ną osto­ją czło­wie­ka pośród zmie­nia­ją­cych się i naj­czę­ściej złud­nych ide­olo­gii i sys­te­mów poli­tycz­nych, obie­cu­ją­cych na próż­no uszczę­śli­wić czło­wie­ka. (…) Wie­my, jakie były dale­ko­sięż­ne, epo­ko­we kon­se­kwen­cje wybo­ru Jana Paw­ła II, a tak­że jego pierw­szej piel­grzym­ki do Pol­ski w czerw­cu 1979 roku. Zmie­ni­ły one naszą świa­do­mość, nie­któ­rych prze­ra­zi­ły, innych obu­dzi­ły z letar­gu, a przede wszyst­kim uru­cho­mi­ły głę­bo­ki pro­ces spo­łecz­nych i poli­tycz­nych prze­mian, któ­re dopro­wa­dzi­ły do odzy­ska­nia przez nasz naród wol­no­ści i suwe­ren­no­ści. To wte­dy, dokład­nie czter­dzie­ści lat temu, 2 czerw­ca, Jan Paweł II mówił dobit­nie w War­sza­wie na pla­cu Zwy­cię­stwa, że czło­wiek nie zro­zu­mie sie­bie bez Chry­stu­sa i że bez Nie­go – bez Chry­stu­sa – nie moż­na zro­zu­mieć dzie­jów Pol­ski. Ojciec Świę­ty modlił się wte­dy żar­li­wie, aby Duch Świę­ty zstą­pił i odno­wił obli­cze zie­mi, naszej zie­mi. (…) Dzię­ku­je­my Ci, Boże, za Twą dobroć i miłość, któ­rej doświad­cza­my w życiu oso­bi­stym, rodzin­nym i spo­łecz­nym. Dzię­ku­je­my za całe nasze pol­skie dzie­je, nazna­czo­ne zwy­cię­stwa­mi i poraż­ka­mi, lęka­mi i nadzie­ja­mi, nie­wier­no­ścią, ale i świę­to­ścią. Dzię­ku­je­my za prze­wod­ni­ków i paste­rzy, któ­rych dałeś swo­je­mu ludo­wi, a wśród nich świę­te­go Papie­ża Jana Paw­ła II i Czci­god­ne­go Słu­gę Boże­go – Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia naszej wia­ry.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w war­szaw­skiej Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, 2 VI 2019 r.

ks. kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz
Arcy­bi­skup Senior Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej