Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zbawienie i życie wieczne

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Prze­klę­ty mąż, któ­ry pokła­da nadzie­ję w czło­wie­ku i któ­ry w cie­le upa­tru­je swą siłę, a od Pana odwra­ca swe ser­ce” (Jr 17,5). Izra­eli­ci w tam­tych cza­sach odwra­ca­li się od reli­gii, budu­jąc świą­ty­nie obcym boż­kom, a tak­że zawie­ra­jąc poli­tycz­ne soju­sze z pogań­skim Egip­tem. Jere­miasz upo­mi­nał ich, że takie zacho­wa­nie musi skoń­czyć się tra­ge­dią. Tak też się sta­ło. Egipt nie oka­zał pomo­cy. Babi­lo­nia zala­ła kra­inę judz­ką. Zdo­by­to Jero­zo­li­mę i obró­co­no ją w perzy­nę. (…) Współ­cze­śnie pró­bu­je się sztucz­nie prze­dłu­żyć mło­dość, prze­sad­nie dba­jąc o pięk­no i sfe­rę cie­le­sną. Jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni za nasze zdro­wie i życie. (…) Wie­my jed­nak, że nie moż­na pole­gać jedy­nie na tym, co wypły­wa z nasze­go zdro­wia i czło­wie­czych sił. Nie ma czło­wie­ka, któ­ry nie został­by dotknię­ty jakimś cier­pie­niem i cho­ro­bą. Jeże­li odwra­ca­my się od Pana i liczy­my tyl­ko na sie­bie, to szyb­ko zoba­czy­my, jak ilu­zo­rycz­ne są nadzie­je pokła­da­ne we wła­snej prze­myśl­no­ści. (…) Prze­mi­ja­nie ma sens tyl­ko wte­dy, jeśli osa­dzi­my je w praw­dzie o zmar­twych­wsta­łym Panu. Nadzie­ją każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na jest zba­wie­nie i życie wiecz­ne. Od momen­tu Chrztu świę­te­go zosta­li­śmy włą­cze­ni w życie i zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa. (…) Wie­rzy­my, że złą­cze­ni z Nim przez wia­rę i miłość – zmar­twych­wsta­nie­my.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w inten­cji pra­cow­ni­ków MPK w Kra­ko­wie i ich rodzin w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w Kra­ko­wie-Pod­gó­rzu, 17 II 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski