Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zdecydowane oświadczenie Akcji Katolickiej ws. ataków na rodzinę i Kościół

LGBT/fot: pixabay.com

Akcja Kato­lic­ka w Pol­sce wyra­ża głę­bo­ki sprze­ciw wobec nachal­nej pro­pa­gan­dy poli­ty­ki LGBT, wobec napa­ści na kapła­nów i świą­ty­nie, publicz­ne­go ubli­ża­nia kato­li­kom świec­kim oraz pla­gi bez­czesz­cze­nia świę­tych wize­run­ków wia­ry kato­lic­kiej — napi­sa­ła w ape­lu pre­zes AK Urszu­la Fur­tok.

Peł­na treść oświad­cze­nia:

Akcja Kato­lic­ka w Pol­sce wyra­ża głę­bo­ki sprze­ciw wobec nachal­nej pro­pa­gan­dy poli­ty­ki LGBT. Wobec napa­ści na naszych kapła­nów, nasze świą­ty­nie, publicz­ne ubli­ża­nie nam kato­li­kom świec­kim oraz już pla­gę bez­czesz­cze­nia świę­tych wize­run­ków wia­ry kato­lic­kiej. Czas na zde­cy­do­wa­ne dzia­ła­nie w celu zaprze­sta­nia dal­szej depra­wa­cji. Prio­ry­te­tem w Pol­sce sta­je się dziś bez­pie­czeń­stwo ducho­we nasze­go naro­du.

Uwa­ża­my, że każ­dy ma pra­wo do wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów, ale nie ata­ków, wymu­szeń, poni­ża­nia god­no­ści i agre­sji wobec innych. Odci­na­my się od popie­ra­nia finan­so­wa­nia dzia­łań, któ­re nisz­czą rodzi­nę, wpro­wa­dza­ją zamęt dzie­ciom i mło­dzie­ży, narzu­ca­jąc im glo­ry­fi­ka­cję sek­su i wol­ność bez odpo­wie­dzial­no­ści. Sza­nu­je­my każ­de­go czło­wie­ka, nawet jeśli jego cechy oso­bo­we nie odpo­wia­da­ją wize­run­ko­wi, któ­ry odbie­ga od uję­cia czło­wie­ka według aktu stwo­rze­nia, jako męż­czy­zny i kobie­ty.  Jeste­śmy peł­ni tole­ran­cji dla nich wszyst­kich. Nie tole­ru­je­my jed­nak wła­śnie nie­to­le­ran­cji, bowiem fakt nasze­go odrzu­ce­nia prak­tyk homo­sek­su­al­nych, odwo­łu­ją­cy się do cyta­tów z Biblii, bywa nazy­wa­ny nie­na­wi­ścią. Jest to nie­do­pusz­czal­ne i to jest wła­śnie hate spe­ech.

Bar­dzo agre­syw­na sta­je się postę­pu­ją­ca laicy­za­cja Euro­py. Coraz bar­dziej o dys­funk­cję czło­wie­ka i rodzi­ny zabie­ga­ją fir­my i wiel­kie kor­po­ra­cje. To nie są już nie­po­ko­ją­ce sygna­ły ale zatrwa­ża­ją­ca rze­czy­wi­stość. Pro­pa­go­wa­nie ide­olo­gii LGBT wpro­wa­dza­ne jest do sze­ro­ko rozu­mia­nej kul­tu­ry, sztuk teatral­nych, fil­mu, wystaw, pro­gra­mów i lek­tur szkol­nych. Słu­żą temu lewi­cu­ją­ce media a linię tę wpro­wa­dzo­no tak­że do poli­ty­ki.

Dro­dzy człon­ko­wie Akcji Kato­lic­kiej, umi­ło­wa­ni współ­bra­cia w wie­rze, czas na odno­wę wszyst­kie­go w Chry­stu­sie Panu. Czas na odbu­do­wę moral­no­ści, pra­wa i życia. Czas na codzien­ną indy­wi­du­al­ną i zbio­ro­wą odpo­wie­dzial­ność za nasze rodzi­ny, mia­sta i wio­ski.  Czas nam sta­nąć w praw­dzie i jed­no­ści nie tyl­ko pod Świę­to­krzy­skim Krzy­żem ale pod każ­dym przy­droż­nym Krzy­żem Pana, by tam chwa­lić Jego Imię i na nowo odna­leźć skarb wia­ry. Wspie­ra­my i popie­ra­my tę ini­cja­ty­wę. Wyko­rzy­staj­my tak­że czas tra­dy­cyj­nych pięk­nych piel­grzy­mek do Pani Jasno­gór­skiej i Kró­lo­wej Pol­ski aby pro­sić o prze­bła­ga­nie znie­wag, powie­rzyć Maryi nasze tro­ski jak roze­znać wła­ści­wą dro­gę. Potrze­bu­je­my indy­wi­du­al­nej odno­wy by móc odno­wić nasze miej­sca pra­cy, nauki i wypo­czyn­ku, by iść do innych z mocą wia­ry.

Ape­lu­je­my do pod­mio­tów samo­rzą­do­wych i insty­tu­cji publicz­nych o pod­ję­cie dzia­łań, któ­re będą pro­mo­wać rodzi­nę i do sprze­ci­wu wobec tych ini­cja­tyw, któ­re tę rodzi­nę nisz­czą i wpro­wa­dza­ją zamęt w nasze lokal­ne śro­do­wi­ska. Mamy nadzie­ję, że dia­log spo­łecz­ny może toczyć się we wza­jem­nym sza­cun­ku i bez agre­sji, któ­rą widać w ofen­syw­nej poli­ty­ce LGBT wobec nas człon­ków Kościo­ła a nade wszyst­ko wobec dzie­ci i naszej mło­dzie­ży.

W imie­niu Akcji Kato­lic­kiej w Pol­sce

Urszu­la Fur­tak, pre­zes