Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Żeby Polska była Polską!

Wybory, rys. J. Socha

Wybo­ry par­la­men­tar­ne tuż tuż. Kart­ki do urn wrzu­cać będzie­my 13 paź­dzier­ni­ka. War­to zatem wziąć jesz­cze udział w zaini­cjo­wa­nej przez redemp­to­ry­stów już w nie­dzie­lę 8 wrze­śnia  w toruń­skim Sank­tu­arium NMP Gwiaz­dy Nowej Ewan­ge­li­za­cji i św. Jana Paw­ła II akcji “Modli­twa i post” mają­cej na celu  dobry wybór posłów w cza­sie nad­cho­dzą­cych wybo­rów par­la­men­tar­nych. W cza­sach “tęczo­wej rewo­lu­cji” i zaku­sów ludzi, dla któ­rych “pol­skość to nie­nor­mal­ność” cho­dzi o to by w Sej­mie i Sena­cie zasie­dli posło­wie, dla któ­rych Bóg, honor i Ojczy­zna nie są jedy­nie pusty­mi sło­wa­mi i któ­rzy sta­no­wi­li będą pra­wo zgod­ne z Boży­mi przy­ka­za­nia­mi.

 Akcja „Modli­twa i post” pole­ga na wybra­niu w okre­sie od daty roz­po­czę­cia akcji do dnia wybo­rów  jed­ne­go dnia, w któ­rym będzie pościć się o chle­bie i wodzie w inten­cji dobrych wybo­rów dla Pola­ków w dniu gło­so­wa­nia. O. Andrzej Laskosz, kustosz toruń­skie­go sank­tu­arium zachę­ca rów­nież by w dniu postu wziąć tak­że udział we Mszy św. i przy­jąć Komu­nię Świę­tą.

O. Tade­usz Rydzyk — dyrek­tor Radia Mary­ja zaape­lo­wał na ante­nie roz­gło­śni o jak naj­licz­niej­szy udział w ini­cja­ty­wie. — Wspie­ra­my zwy­cię­stwo dla Pol­ski — powie­dział redemp­to­ry­sta.

Chęć udzia­łu w ini­cja­ty­wie „Modli­twa i post” nale­ży zgła­szać tele­fo­nicz­nie pod nume­rem: 693 168 247 lub poprzez e-mail: sanktuarium@radiomaryja.pl.Według infor­ma­cji Radia Mary­ja, do akcji zgło­si­ło się już ponad 3 tys. osób. Zgłoś się tak­że TY!

O dobry wynik wybo­rów trze­ba się tak­że inten­syw­nie modlić. Moż­na pro­sić o to Boga wła­sny­mi sło­wa­mi, moż­na też się­gnąć po róż­no­ra­kie modli­twy za Ojczy­znę, w tym o odma­wia­ną od stu­le­ci modli­twę autor­stwa ks. Pio­tra Skar­gi.

Oprac. hb

Modli­twa za Ojczy­znę

(ks. Piotr Skar­ga)

Boże, Rząd­co i Panie naro­dów,

z ręki i kar­no­ści Two­jej racz nas nie wypusz­czać,

a za przy­czy­ną Naj­święt­szej Pan­ny, Kró­lo­wej naszej,

bło­go­sław Ojczyź­nie naszej, by Tobie zawsze wier­na,

chwa­łę przy­no­si­ła Imie­nio­wi Twe­mu

a syny swe wio­dła ku szczę­śli­wo­ści.

Wszech­mo­gą­cy wiecz­ny Boże,

spuść nam sze­ro­ką i głę­bo­ką miłość ku bra­ciom

i naj­mil­szej Mat­ce, Ojczyź­nie naszej,

byśmy jej i ludo­wi Twe­mu,

swo­ich pożyt­ków zapo­mniaw­szy,

mogli słu­żyć uczci­wie.

Ześlij Ducha Świę­te­go na słu­gi Two­je,

rzą­dy kra­ju nasze­go spra­wu­ją­ce,

by wedle woli Two­jej ludem sobie powie­rzo­nym

mądrze i spra­wie­dli­wie zdo­ła­li kie­ro­wać.

Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen