Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Żegnamy wiernego syna Polski i Kościoła

ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz Biskup Drohiczyński

Z ufno­ścią i spo­ko­jem żegna­my męża, bra­ta, krew­ne­go, adwo­ka­ta, poli­ty­ka, posła i pre­mie­ra, a przede wszyst­kim wier­ne­go syna Pol­ski i Kościo­ła; czło­wie­ka, któ­ry god­nie zapi­sał się w pamię­ci, z odwa­gą prze­szedł życie. (…) Chrze­ści­jań­ski pogrzeb ma w sobie coś z pogo­dy ducha, pły­ną­cej z nadziei. Z tego też wzglę­du, jak­kol­wiek prze­ży­wa­my ból roz­sta­nia, to jed­nak nie odczu­wa­my lęku. Nie ma mowy o smut­ku, o bun­cie wewnętrz­nym, ponie­waż wie­rzy­my, że ten, któ­ry odcho­dzi, miał dar cza­su, aby jak naj­le­piej przy­go­to­wać się na spo­tka­nie ze Stwór­cą i tego doko­nał. Co wię­cej, zmar­ły Jan zapi­sał się god­nie w naszej pamię­ci, z odwa­gą prze­szedł dro­gę swe­go życia. Nie lękał się świa­tła, chęt­nie wycho­dził naprze­ciw praw­dzie, bez­in­te­re­sow­nie bro­niąc nie­słusz­nie oskar­żo­nych, a w spo­sób szcze­gól­ny opie­ko­wał się wal­czą­cy­mi o wol­ność Polek i Pola­ków. Tego wszyst­kie­go nauczył się od swo­jej rodzi­ny. (…) Jan Olszew­ski jako poli­tyk uczest­ni­czył w życiu publicz­nym zawsze patrząc pro­sto w oczy prze­chod­niom i roz­mów­com. Ale źle zaczę­ło się dziać w pań­stwie pol­skim z powo­du napięć poli­tycz­nych i nad­użyć, zwłasz­cza gospo­dar­czych. Pole­mi­ki mię­dzy róż­ny­mi orga­ni­za­cja­mi zaczę­ły prze­ra­dzać się w agre­sję. I co naj­gor­sze, nie­któ­re for­ma­cje poli­tycz­ne zaczę­ły ogła­szać „woj­nę pol­sko-pol­ską”. Coś potwor­ne­go. (…) Jestem głę­bo­ko prze­ko­na­ny, że Jan Olszew­ski już teraz modli się by Mat­ka Naj­święt­sza puka­ła do serc Polek i Pola­ków, by wyrze­kli się złych postaw; nigdy nie moż­na nawet pomy­śleć o tym, aby Pol­ska wal­czy­ła z Pol­ską. (…) Dzię­ku­je­my Ci, Panie Pre­mie­rze, za Two­ją pol­skość.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. pogrze­bo­wej śp. pre­mie­ra Jana Olszew­skie­go w war­szaw­skiej archi­ka­te­drze pw. św. Jana Chrzci­cie­la, 16 II 2019 r.

ks. bp. Anto­ni Pacy­fik Dydycz
Biskup Dro­hi­czyń­ski