Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zioła na bezsenność

chmiel

Sta­ty­sty­ki doty­czą­ce pro­ble­mu z bez­sen­no­ścią zatrwa­ża­ją nawet samych psy­chia­trów. Według wyli­czeń oko­ło 10 milio­nów Pola­ków odczu­wa mniej­sze lub więk­sze zabu­rze­nia snu, nato­miast oko­ło 2 milio­nów otwar­cie przy­zna­je się, że zaży­wa codzien­nie leki nasen­ne i to te  naj­sil­niej­sze.

Nie­do­sta­tek snu bądź jego zabu­rze­nia wywie­ra­ją bar­dzo duży wpływ na nasze życie. Czło­wiek cią­gle nie­wy­spa­ny tra­ci siły wital­ne i łatwiej popa­da w prze­róż­ne cho­ro­by. Taki stan rze­czy jest przy­czy­ną naj­częst­szych wypad­ków dro­go­wych i wypad­ków przy pra­cy. Pro­wa­dzi ponad­to do zwięk­sze­nia naszej wraż­li­wo­ści na czyn­ni­ki stre­so­gen­ne, obni­że­nia zdol­no­ści zapa­mię­ty­wa­nia i ucze­nia się oraz czę­stych kon­flik­tów mię­dzy­ludz­kich.

Każ­dy czło­wiek ma inne zapo­trze­bo­wa­nie na sen. Jed­ne­mu wystar­czy 6 godzin, a dru­gie­mu do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia w cią­gu dnia – 7 lub 8. Zapo­trze­bo­wa­nie to może też maleć wraz z wie­kiem.

Się­gnij koniecz­nie po zio­ła!

W apte­ce Pana Boga ist­nie­ją war­to­ścio­we lekar­stwa uła­twia­ją­ce zasy­pia­nie, a przede wszyst­kim zapew­nia­ją­ce nam zdro­wy – krze­pią­cy sen. Jest jed­nak jeden pod­sta­wo­wy waru­nek mądre­go korzy­sta­nia z takiej kura­cji: rośli­ny lecz­ni­cze muszą być sto­so­wa­ne odpo­wied­nio dłu­go i cier­pli­wie.

Pole­cam np. dostęp­ne w apte­ce zio­ło­we kro­ple Sedo­mix, któ­re zawie­ra­ją w swym skła­dzie wyciąg z szy­szek chmie­lu, zie­la owsa, meli­sy lekar­skiej, nalew­kę z dziu­raw­ca, kozł­ka lekar­skie­go, gło­gu i owo­ców róży. Oprócz lecze­nia bez­sen­no­ści, kro­ple te odda­la­ją sta­ny depre­syj­ne i wyci­sza­ją sku­tecz­nie nie­po­kój wewnętrz­ny. Sto­su­je się je po 5ml na 30–60 minut przed snem.

Moż­na też same­mu przy­go­to­wać sobie taką oto mie­szan­kę zio­ło­wą – pomoc­ną  w bez­sen­no­ści:

Her­bat­ka na spo­koj­ny sen

Skład­ni­ki:

½ szklan­ki liści meli­sy lekar­skiej,

½ szklan­ki mię­ty pie­przo­wej,

½ szklan­ki szy­szek chmie­lu,

(zio­ła powin­ny być sprosz­ko­wa­ne).

Przy­go­to­wa­nie:

Wszyst­kie kom­po­nen­ty dobrze wymie­szać i umie­ścić w suchym pojem­ni­ku.

Sto­so­wa­nie:

1 łyż­kę uzy­ska­nej mie­szan­ki zio­ło­wej zalać 1 szklan­ką wrząt­ku, parzyć pod przy­kry­ciem 15 minut, po odce­dze­niu pić cie­pły napar 3 razy dzien­nie mię­dzy posił­ka­mi (ostat­nia por­cja na 2 godzi­ny przed snem). Napar dobrze jest posło­dzić 1 łyżecz­ką mio­du lipo­we­go lub aka­cjo­we­go.

Poży­tek dla zdro­wia:

Her­bat­ka według tej recep­tu­ry uspo­ka­ja i zapew­nia zdro­wy, krze­pią­cy sen. Usu­wa tre­mę, lęk dnia codzien­ne­go, uod­par­nia na sytu­acje stre­so­we. Nie­sie ulgę w zmę­cze­niu ner­wo­wym, obja­wia­ją­cym się bólem gło­wy (napię­cio­wy ból gło­wy), popra­wia nastrój. Likwi­du­je bole­sne skur­cze jelit i żołąd­ka o pod­ło­żu ner­wi­co­wym. Jest pole­ca­na ludziom pro­wa­dzą­cym wyczer­pu­ją­cy tryb życia i żyją­cym w cią­głym napię­ciu ner­wo­wym.

Zbi­gniew Tomasz Nowak