Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zioła pomocne w kaszlu

kwiaty dziewanny

Zima to naj­trud­niej­szy okres dla nasze­go orga­ni­zmu. Ludzie czę­sto zapa­da­ją na infek­cje dróg odde­cho­wych, a tym pra­wie zawsze towa­rzy­szą męczą­cy kaszel i kło­po­ty z odkrztu­sza­niem gęstej wydzie­li­ny, zale­ga­ją­cej w gar­dle i oskrze­lach. Na szczę­ście są zio­ła, któ­re dają ulgę w tych dole­gli­wo­ściach.

Kaszel suchy i mokry

Kaszel to odruch spo­wo­do­wa­ny podraż­nie­niem zakoń­czeń ner­wo­wych w bło­nach ślu­zo­wych gór­nych dróg odde­cho­wych lub ich uszko­dze­niem wsku­tek zaka­żeń przez drob­no­ustro­je cho­ro­bo­twór­cze. Naj­czę­ściej wystę­pu­je po ostrej infek­cji wywo­ła­nej przez wiru­sy, rza­dziej nato­miast przez bak­te­rie.

Kaszel natu­ra stwo­rzy­ła dla pożyt­ku czło­wie­ka, ponie­waż dzię­ki nie­mu może być spraw­niej usu­wa­na szko­dli­wa, gęsta wydzie­li­na (fleg­ma), zale­ga­ją­ca w oskrze­lach i w poważ­ny spo­sób utrud­nia­ją­ca oddy­cha­nie, szcze­gól­nie pod­czas snu. Nie moż­na więc prze­sad­nie hamo­wać tego odru­chu orga­ni­zmu, war­to raczej przy­stą­pić do łago­dze­nia uciąż­li­wych ata­ków kasz­lu.

W medy­cy­nie mówi się o kasz­lu suchym – następ­stwie prze­waż­nie infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych wywo­ła­nych przez wiru­sy, oraz mokrym. Kaszel może doku­czać nawet do 4 tygo­dni – wyda­wa­ło­by się już po wyle­cze­niu infek­cji gór­nych dróg odde­cho­wych. Z pomo­cą przy­cho­dzą odpo­wied­nio dobra­ne zio­ła.

Her­bat­ka z bab­ki lan­ce­to­wa­tej i dzie­wan­ny

Skład­ni­ki:

1 szklan­ka roz­kru­szo­nych  liści bab­ki lan­ce­to­wa­tej,
1 szklan­ka kwia­tów dzie­wan­ny.

Przy­go­to­wa­nie: Skład­ni­ki dobrze wymie­szać i wsy­pać do szczel­ne­go, koniecz­nie suche­go i szczel­ne­go naczy­nia.

Sto­so­wa­nie: 1 łyż­kę ziół zalać 1 szklan­ką wrząt­ku, parzyć pod przy­kry­ciem oko­ło 15−20 minut, pić po odce­dze­niu koniecz­nie cie­pły napar. Doro­słym zale­ca się go po 1 szklan­ce 3−4 razy dzien­nie (przy bar­dzo upo­rczy­wym kasz­lu nawet i 5 razy). Dla dzie­ci w wie­ku 2−5 lat spo­rzą­dza się napar poprzez zala­nie ½ łyżecz­ki uzy­ska­nej mie­szan­ki ½ szklan­ki wrząt­ku i parze­nie 15−20 minut pod przy­kry­ciem. Napar dla dzie­ci star­szych niż 7 lat robi się nato­miast z 1 łyż­ki mie­szan­ki i 1 szklan­ki wrząt­ku (parze­nie powin­no trwać tak­że 15−20 minut pod przy­kry­ciem). Do napa­ru moż­na dodać tro­chę mio­du lipo­we­go, leśne­go, spa­dzio­we­go z drzew igla­stych.

Poży­tek dla zdro­wia: Her­bat­ka według takiej recep­tu­ry jest bar­dzo smacz­na. Zmniej­sza ata­ki kasz­lu – zwłasz­cza suche­go, szcze­gól­nie uciąż­li­we­go (czę­sto nasi­la­ją­ce­go się w nocy i prze­szka­dza­ją­ce­go w spo­koj­nym śnie). Ponad­to uła­twia odkrztu­sza­nie szko­dli­wej, gęstej wydzie­li­ny, zale­ga­ją­cej w oskrze­lach i gar­dle. Poma­ga szyb­ciej zre­ge­ne­ro­wać uszko­dzo­ne wsku­tek infek­cji bło­ny ślu­zo­we dróg odde­cho­wych, gdyż wpły­wa na nie ochron­nie – powle­ka­ją­co. Łago­dzi dys­kom­fort wywo­ła­ny „sucho­ścią” w gar­dle. Zapo­bie­ga zaka­że­niom gór­nych dróg odde­cho­wych.

Zbi­gniew Tomasz Nowak