Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ziołowe leczenie kataru

Ziołowe leczenie kataru

Wśród wszyst­kich cho­rób infek­cyj­nych, na któ­re każ­dy z nas bywa nara­żo­ny przez cały rok, a szcze­gól­nie w okre­sie wcze­snej wio­sny, jest katar. Aby zła­go­dzić jego obja­wy, a przede wszyst­kim skró­cić czas trwa­nia tej przy­pa­dło­ści – zasto­suj­my np. ole­jek goź­dzi­ko­wy i chrzan.

Katar, czy­li nie­żyt nosa, to obja­wy zawią­za­ne z zapa­le­niem błon ślu­zo­wych nosa. Towa­rzy­szy mu zawsze kicha­nie, łza­wie­nie oczu, „dra­pa­nie” i pie­cze­nie w jamie noso­wej lub noso­wo-gar­dło­wej. Przez cały czas trwa­nia kata­ru z otwo­rów nosa spły­wa wod­ni­sta wydzie­li­na, któ­ra sta­je się coraz bar­dziej gęsta, a nawet rop­na (zwy­kle wte­dy, gdy wystę­pu­je też zapa­le­nie zatok). Cho­ry skar­ży się na zatka­ny, nie­droż­ny nos, ból gło­wy, uczu­cie roz­bi­cia, osła­bie­nia, czę­sto towa­rzy­szy tym obja­wom stan pod­go­rącz­ko­wy. Infek­cja zazwy­czaj trwa od 4 do 7 dni. Współ­cze­sne bada­nia nauko­we udo­wod­ni­ły, że goź­dzi­ki, a w szcze­gól­no­ści ole­jek z nich sta­no­wi sku­tecz­ny śro­dek na katar.

Inha­la­cja z olej­ku goź­dzi­ko­we­go

Skład­ni­ki:
10 kro­pli natu­ral­ne­go olej­ku goź­dzi­ko­we­go Oleum Cary­ophyl­li
½ szklan­ki pra­wie wrzą­cej wody.

Przy­go­to­wa­nie: Do nie­wiel­kiej, sze­ro­kiej misecz­ki wlać gorą­cą wodę, dodać ole­jek goź­dzi­ko­wy, nakryć gło­wę ręcz­ni­kiem, pochy­lić się i moc­no wdy­chać nosem uno­szą­cy się wraz z parą ole­jek.

Sto­so­wa­nie: Zabieg w poważ­niej­szych przy­pad­kach zale­ca się wyko­nać 2–3 razy w cią­gu dnia, w lżej­szych wystar­czy 1–2 razy.

Poży­tek dla zdro­wia: Leczy spraw­nie katar i zapa­le­nie oskrze­li, a nawet płuc. Dezyn­fe­ku­je bły­ska­wicz­nie całe dro­gi odde­cho­we. Zapo­bie­ga two­rze­niu się rop­nej – nie­przy­jem­nie pach­ną­cej wydzie­li­ny w zato­kach.

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że domo­we leki z chrza­nu tak­że bar­dzo spraw­dza­ją się w lecze­niu kata­ru. Pro­po­nu­je­my przy­go­to­wać sobie syrop z mio­dem:

Syrop chrza­no­wo-mio­do­wy

Skład­ni­ki:
100 g świe­żych korze­ni chrza­nu
150 g mio­du psz­cze­le­go – naj­le­piej lipo­we­go lub spa­dzio­we­go z drzew igla­stych
½ szklan­ki prze­go­to­wa­nej, cie­płej wody.

Przy­go­to­wa­nie: Korze­nie chrza­nu obrać ze skór­ki i zetrzeć na tar­ce o drob­nych otwo­rach. Zalać cie­płą, prze­go­to­wa­ną wodą i pozo­sta­wić na oko­ło 2 godzi­ny. Następ­nie mia­zgę tę moc­no wyci­snąć przez wyja­ło­wio­ną gazę. Do uzy­ska­ne­go pły­nu dodać miód i sta­ran­nie wymie­szać. Zlać do wypa­rzo­nej butel­ki lub sło­ika i prze­cho­wy­wać w lodów­ce.

Sto­so­wa­nie: Syrop ten zaży­wa się po 1 łyż­ce 3–4 razy dzien­nie – doro­śli. Dzie­ciom powy­żej 6 lat  moż­na go poda­wać po 1 łyżecz­ce – 3 razy w cią­gu dnia.

Poży­tek dla zdrowia:Taki syrop uod­par­nia orga­nizm na wszel­kie infek­cje spo­wo­do­wa­ne prze­zię­bie­niem. Poma­ga tak­że w lecze­niu gry­py, kata­ru, zapa­le­nia zatok i mig­dał­ków pod­nie­bien­nych.

Wię­cej na temat natu­ral­ne­go lecze­nia kata­ru i wszyst­kich zimo­wych infek­cji moż­na zna­leźć w mojej naj­now­szej książ­ce „Natu­ral­ne kura­cje w prze­zię­bie­niu i gry­pie” (moż­na ją zamó­wić w Klu­bie Książ­ki Kato­lic­kiej – nr tel. 12 345 42 00, 12 446 72 56).

Zbi­gniew Tomasz Nowak