Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zjednoczony z Chrystusem

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Socjo­lo­go­wie reli­gii obli­czy­li, iż w samym wie­ku XX za Chry­stu­sa i dla Chry­stu­sa zgi­nę­ło wię­cej chrze­ści­jan niż we wszyst­kich poprzed­nich dzie­więt­na­stu wie­kach razem. Tak męczeń­ski był ten XX wiek. Tak bar­dzo wysta­wio­ny na koniecz­ność dawa­nia świa­dec­twa o Bogu w obli­czu dwóch tota­li­ta­ry­zmów, któ­re wyda­ły chrze­ści­jań­stwu śmier­tel­ną wal­kę. Z jed­nej stro­ny ate­istycz­ny sys­tem sowiec­ki, z dru­giej stro­ny neo­po­gań­ski, nie­miec­ki, hitle­row­ski. A pośród nich kato­lic­ka, chrze­ści­jań­ska Pol­ska. I nie dziw­my się, że wła­śnie ten czas poło­wy XX wie­ku i póź­niej na pol­skich zie­miach wydał tak obfi­ty plon męczeń­stwa świad­ków wia­ry. Świad­ków miło­ści Chry­stu­sa aż do koń­ca. Świad­ków nadziei, że, mimo tego iż jest nie­na­wiść i potę­ga zła, osta­tecz­nie to do Chry­stu­sa i Jego wyznaw­ców będzie nale­ża­ło zwy­cię­stwo. W tę histo­rię męczen­ni­ków wpi­su­je się tak­że postać bł. ks. Józe­fa Stan­ka. (…) Rok 1941, w któ­rym ks. Józef otrzy­mu­je świę­ce­nia kapłań­skie, zda­je się być rokiem naj­więk­szych suk­ce­sów sys­te­mów tota­li­tar­nych i cza­sem, kie­dy dla Pol­ski i Kościo­ła w Pol­sce nie ma już nadziei. (…) Mło­dziut­ki kapłan, któ­ry rozu­miał, że teraz wła­śnie jego (…) szcze­gól­nym dzie­łem ofiar­nym ma być dzie­ło uka­zy­wa­nia Chry­stu­sa zwy­cię­skie­go pomi­mo cier­pień i prze­śla­do­wań.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w para­fii św. Kwi­ry­na w Łap­szach Niż­nych, 3 III 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski