Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Złu nie można ulegać

ks. bp Józef Guzdek Biskup Polowy Wojska Polskiego

W momen­cie kie­dy więk­szość naro­dów po zakoń­cze­niu dru­giej woj­ny świa­to­wej doświad­cza­ło poko­ju, w Pol­sce nadal pano­szy­ło się zło, a brat wyda­wał bra­ta na śmierć. W takich cza­sach zaja­śniał blask ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, któ­ry jako kapłan był gor­li­wym obroń­cą wia­ry i god­no­ści czło­wie­ka. Zawsze sto­so­wał się do słów Jezu­sa: „zło dobrem zwy­cię­żaj”. Kape­lan Soli­dar­no­ści był uoso­bie­niem dobro­ci oraz cier­pli­wo­ści, i zawsze powta­rzał, że prze­moc jest ozna­ką sła­bo­ści, nie siły. (…) Dziś kie­dy wspo­mi­na­my rocz­ni­cę śmier­ci ks. Jerze­go, może­my stwier­dzić, że wal­ka ze złem nie nale­ży do prze­szło­ści. W wie­lu rejo­nach świa­ta dep­ta­ne są pod­sta­wo­we pra­wa czło­wie­ka, o któ­re wal­czył nasz bło­go­sła­wio­ny męczen­nik. (…) Wciąż trze­ba wal­czyć w obro­nie naj­słab­szych np. o pra­wo do życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Żyje­my w świe­cie, w któ­rym poli­tycz­na popraw­ność nie pozwa­la nazy­wać zła po imie­niu, z oba­wy, że ktoś poczu­je się dotknię­ty. Nie moż­na cze­goś nazwać grze­chem, mimo że kato­li­cy nie­jed­no­krot­nie spo­ty­ka­ją się z pogar­dą i pro­fa­na­cją tego, co dla nich świę­te. Nie­zwy­kle potrzeb­ne jest dziś spo­tka­nie z ks. Jerzym, któ­ry uczy nas, że złu nie moż­na ule­gać i wyra­żać na nie zgo­dy. Mamy wypo­wia­dać sło­wa praw­dy, gdy inni mil­czą. (…) Ks. Popie­łusz­ko prze­strze­gał przed nie­chrze­ści­jań­skim rady­ka­li­zmem i wyklu­cze­niem kogo­kol­wiek. Nie dążył do budo­wa­nia eks­klu­zyw­nej wspól­no­ty. Pod­kre­ślał, że jego kaza­nia nie są prze­ciw komuś, że wal­czy z sys­te­mem zła, a nie z czło­wie­kiem. Mówił: „To co robię to nie poli­ty­ka, moją bro­nią jest praw­da. Praw­da i miłość”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 35. rocz­ni­cę śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki w para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na war­szaw­skim Żoli­bo­rzu, 20 X 2019 r.

ks. bp Józef Guz­dek
Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go