Sta­cja Dro­gi Krzy­żo­wej z Sank­tu­arium Męki Pań­skiej
w Zię­bi­cach Fot. Fran­ci­szek Mróz