fot. Pla­kat pro­mo­cyj­ny Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka