Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zupa fasolowa z grzankami i słoniną

zupa fasolowa

Skład­ni­ki:
800 g fasol­ki zwy­kłej
2 mar­chew­ki
2 łody­gi sele­ra nacio­we­go
2 sza­lot­ki
2 gałąz­ki roz­ma­ry­nu
4–5 list­ków szał­wii
8 kro­mek bagiet­ki
8 pla­strów sło­ni­ny
3 ząb­ki czosn­ku
50 ml bia­łe­go wina
ok. 1 l bulio­nu warzyw­ne­go
oli­wa z oli­wek extra ver­gi­ne
pieprz

Przy­go­to­wa­nie: Obrać 2 ząb­ki czosn­ku i sza­lot­ki, pokro­ić w pla­ster­ki. Oczy­ścić łody­gę sele­ra i mar­chew­ki, pokro­ić w kost­kę. Zeszklić warzy­wa z 3 łyż­ka­mi oli­wy, szał­wią i roz­ma­ry­nem. Dusić przez 8 minut, pod­lać winem, odpa­ro­wać i kon­ty­nu­ować goto­wa­nie przez 4–5 minut. Odce­dzić fasol­kę, pozo­sta­wić ok 1/3, a resz­tę prze­ło­żyć do ron­dla, zalać bulio­nem i dopro­wa­dzić do wrze­nia. Goto­wać przez 10 minut. Odło­żo­ną fasol­kę zmik­so­wać i dodać do zupy, gotu­jąc do uzy­ska­nia gęstej kon­sy­sten­cji. Pozo­sta­łym czosn­kiem natrzeć krom­ki bagiet­ki, posma­ro­wać oli­wą i zapiec grzan­ki, a po zapie­cze­niu uło­żyć na każ­dej po pla­ster­ku sło­ni­ny. Zupę poda­wać dopra­wio­ną pie­przem, ukła­da­jąc po 2 grzan­ki na każ­dym tale­rzu.

 „Zło­ta łyż­ka. 1000 naj­lep­szych prze­pi­sów kuch­ni wło­skiej” – Bal­la­ri­ni Gio­van­ni,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl