Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Żurawina zapobiega miażdżycy

Żurawina

dwa gatun­ki żura­wi­ny, któ­rych owo­ce przy­da­ją się w lecze­niu i w kuch­ni. To żura­wi­na błot­na Vac­ci­nium oxy­coc­cus oraz ame­ry­kań­ska, zwa­na tak­że wiel­ko­owo­co­wą, V. macro­car­pon.

Żura­wi­na błot­na rośnie u nas dzi­ko, ale tyl­ko w nie­któ­rych rejo­nach. Jej owo­ce zbie­ra się dopie­ro póź­ną jesie­nią (np. w paź­dzier­ni­ku i listo­pa­dzie), a nawet wcze­sną wio­sną lub w cza­sie łagod­nej i bez­śnież­nej zimy. Owo­ce żura­wi­ny błot­nej są drob­ne, ciem­no­czer­wo­ne, o kwa­śno-cierp­ka­wym sma­ku.

Żura­wi­na ame­ry­kań­ska lub wiel­ko­owo­co­wa jest nato­miast rośli­ną upraw­ną i nie rośnie u nas dzi­ko. Coraz chęt­niej sadzi się ją tak­że w ogród­kach i na dział­kach. Owo­ce tej żura­wi­ny są bar­dziej dorod­ne i nie­co słod­sze niż żura­wi­ny błot­nej.

Owo­ce żura­wi­ny zawie­ra­ją cen­ne anto­cy­ja­ny, fla­wo­no­idy, kwa­sy orga­nicz­ne oraz wita­mi­ny: C, K, z gru­py B (m.in. B1 i B2) i karo­ten. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je bogac­two odkry­tych w nich, wyjąt­ko­wych dla zdro­wia pro­an­to­cy­ja­ni­dyn (PAC). Ucze­ni twier­dzą, że żura­wi­nie nie dorów­nu­ją tu inne war­to­ścio­we źró­dła tych związ­ków: owo­ce czar­nej jago­dy, tru­skaw­ki, mali­ny czy też jeży­ny. Wyod­ręb­nio­no poza tym w jej owo­cach war­to­ścio­wą lute­inę i zeak­san­ty­nę. Wśród soli mine­ral­nych, w któ­re zasob­ne są te owo­ce, wymie­nić war­to potas, wapń, magnez, fos­for, man­gan, jod, cynk i inne. Posia­da­ją ponad­to biał­ka, cukry, błon­nik oraz pek­ty­ny.

Zawar­te w owo­cach żura­wi­ny związ­ki (m.in. pek­ty­ny) mają zdol­ność obni­ża­nia pozio­mu cho­le­ste­ro­lu we krwi (jego zdra­dli­wej frak­cji LDL). Nato­miast według wia­ry­god­nych donie­sień medycz­nych, regu­lar­ne picie 3 szkla­nek soku z tych owo­ców w cią­gu dnia pod­wyż­sza poziom dobro­czyn­nej frak­cji cho­le­ste­ro­lu HDL aż o 10%, co zmniej­sza ryzy­ko wystą­pie­nia poważ­nych cho­rób ser­ca o 40%. Trze­ba wie­dzieć, że dobro­dziej­stwem w zapo­bie­ga­niu i lecze­niu zmian miaż­dży­co­wych w orga­ni­zmie jest też zawar­ty w owo­cach żura­wi­ny zwią­zek o nazwie reswe­ra­trol, któ­ry m.in. pozwa­la zacho­wać wła­ści­we czyn­no­ści śród­błon­ka naczyń krwio­no­śnych.

Z owo­ców żura­wi­ny naj­czę­ściej przy­go­to­wu­je się prze­two­ry na zimę, moż­na też pić z nich sok lub uży­wać w kuch­ni suszu (jest dostęp­ny w skle­pach), np. jako doda­tek do proz­dro­wot­ne­go chle­ba, płat­ków owsia­nych, suró­wek z kwa­szo­nej i pekiń­skiej kapu­sty.

Ostroż­ność w spo­ży­wa­niu prze­two­rów i pre­pa­ra­tów z owo­ców żura­wi­ny powin­ny jed­nak zacho­wać oso­by zaży­wa­ją­ce prze­ciw­za­krze­po­we leki z war­fa­ry­ną. Jak prze­ko­nu­ją licz­ne testy kli­nicz­ne, mogą one nasi­lać lub utrud­niać wyda­la­nie z orga­ni­zmu tej sub­stan­cji, przez co wzra­sta ryzy­ko wystą­pie­nia krwa­wień wewnętrz­nych.

Wię­cej o natu­ral­nym lecze­niu miaż­dży­cy piszę w mojej książ­ce „Miaż­dży­ca i cho­le­ste­rol” (moż­na ją zamó­wić w Fun­da­cji „Nasza Przy­szłość” – nr tel. 94 373 11 60 lub 61).

Zbi­gniew Tomasz Nowak