Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Życie to bieg w stronę Chrystusa

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Św. Paweł w Dru­gim Liście do Tymo­te­usza spi­sał swój testa­ment i żegnał się ze swo­im uko­cha­nym uczniem. Był świa­dom, że nad­cho­dzi jego śmierć, w obli­czu któ­rej miał poczu­cie osa­mot­nie­nia i opusz­cze­nia przez ludzi. Wie­dział jed­nak, że jest z nim Chry­stus, któ­ry go umac­niał do gło­sze­nia Ewan­ge­lii bez wzglę­du na oko­licz­no­ści. Św. Paweł uczy­nił rachu­nek ze swo­je­go życia, pisząc: „W dobrych zawo­dach wystą­pi­łem, bieg ukoń­czy­łem, wia­ry ustrze­głem”.  (…) Ludzie przy­tło­cze­ni codzien­no­ścią nie myślą o spra­wach osta­tecz­nych.  Wier­ni wywo­dzą się z Kościo­ła świę­te­go oraz zmie­rza­ją do Chry­stu­sa i nie mogą o tym zapo­mnieć. Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych to oka­zja, by zgłę­bić tajem­ni­cę Kościo­ła chwa­leb­ne­go, któ­ry cie­szy się szczę­ściem w obec­no­ści Boga. Nie może­my zapo­mnieć o tym, że nasze życie jest bie­giem, jest szcze­gól­nym rodza­jem zawo­dów o to, by w nas osta­tecz­nie zwy­cię­żył Chry­stus, byśmy byli ludź­mi zwy­cię­stwa poprzez dobro czy­nio­ne każ­de­go dnia. Tej per­spek­ty­wy nie może­my stra­cić z pola widze­nia, zwłasz­cza teraz, gdy w uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych odwie­dzi­my gro­by naszych bli­skich. Obo­wiąz­kiem wie­rzą­cych jest modli­twa za dusze, któ­re znaj­du­ją się w czyść­cu i ocze­ku­ją na życie wiecz­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. pod­czas wizy­ta­cji kano­nicz­nej w para­fii Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la w Korz­kwi, 27 X 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski